BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘De­niz’den k­re­di çı­kardı 269 mil­yo­n YTL kâr yazdı

‘De­niz’den k­re­di çı­kardı 269 mil­yo­n YTL kâr yazdı

De­niz­bank’ın kâ­rı ilk 9 ay­da, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 7 ar­ta­rak 269 mil­yon YTL’yi bul­du.De­niz­bank’ın kâ­rı ilk 9 ay­da, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 7 ar­ta­rak 269 mil­yon YTL’yi bul­du. De­niz­bank Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Ateş, De­niz­bank’ın ba­şa­rı­lı per­for­man­sı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni söy­le­di. Ban­ka­nın ilk 9 ay­da kâ­rı­nı yüz­de 7 ar­tı­ra­rak 269 mil­yon YTL’ye çık­tı­ğı­nı açık­la­yan Ateş, “2008 yı­lı 9 ay­lık ve­ri­le­rin Ban­ka’nın is­tik­rar­lı bü­yü­me stra­te­ji­si­ni sür­dür­dü­ğü­nü gös­te­ri­yor” de­di. Bi­rey­sel­den ku­rum­sa­la, iş­let­me­den ta­rı­ma ka­dar her ke­si­min fark­lı ih­ti­yaç­la­rı­na özel çö­züm­ler sun­ma­yı il­ke edin­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ha­kan Ateş, “Ta­rım ban­ka­cı­lı­ğı, iş­let­me ban­ka­cı­lı­ğı gi­bi sek­tör­ler­de özel pro­je­ler ha­ya­ta ge­çir­dik. 2008 yı­lın­da gös­ter­miş ol­du­ğu­muz ba­şa­rı­lı per­for­mans­ta bu özel pro­je­le­ri­miz önem­li bir rol oy­na­dı. Önü­müz­de­ki dö­nem­de de is­tik­rar­lı bü­yü­me­mi­zi de­vam et­ti­re­ce­ğiz” de­di. Ve­ri­len bil­gi­ye gö­re, ban­ka­nın öz­kay­nak­la­rı yıl ­so­nu­na gö­re yüz­de 42 bü­yü­dü ve 2 mil­yar 900 mil­yon YTL’ye ulaş­tı. Ser­ma­ye ye­ter­li­lik ora­nı yüz­de 14.12 ola­rak ger­çek­le­şen, ak­tif bü­yük­lü­ğü­nü yıl so­nu­na gö­re yüz­de 18, yı­lın ilk 9 ayı­na gö­re de yüz­de 36 ar­tı­ra­rak 22 mil­yar 88 mil­yon YTL’ye yük­sel­ten ban­ka­nın mev­du­atı­nı kre­di­ye dö­nüş­tür­me ras­yo­su da yüz­de 146’ya ulaş­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT