BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Muh­tar Kent’e li­der­lik ödü­lü

Muh­tar Kent’e li­der­lik ödü­lü

ABD Ulus­la­ra­ra­sı İş Kon­se­yi, Co­ca Co­la şir­ke­ti CE­O’su Muh­tar Kent’i 2008 Ulus­la­ra­ra­sı Li­der­lik Ödü­lü’ne la­yık gör­dü.ABD Ulus­la­ra­ra­sı İş Kon­se­yi, Co­ca Co­la şir­ke­ti CE­O’su Muh­tar Kent’i 2008 Ulus­la­ra­ra­sı Li­der­lik Ödü­lü’ne la­yık gör­dü. New York’ta dü­zen­le­nen ge­ce­de ödü­lü­nü alan Muh­tar Kent, as­lın­da bu ödü­lün ken­di­si­ne de­ğil, Co­ca Co­la şir­ke­ti­nin ve sis­te­mi­nin 800 bin ça­lı­şa­nı­na ve­ril­di­ği­ni söy­le­di. Kent, “Bü­tün ar­zum da­ha faz­la Türk yö­ne­ti­ci­si­nin dün­ya­da bü­yük ba­şa­rı­la­ra im­za at­ma­la­rı” de­di. Kent, kü­re­sel ma­li kri­zin Co­ca Co­la şir­ke­ti­ni ma­li ön­lem al­ma­ya zor­la­yıp zor­la­ma­dı­ğı­nın so­rul­ma­sı üze­ri­ne ise böy­le bir du­ru­mun söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı, bü­yü­me­ye de­vam et­tik­le­ri­ni ifa­de et­ti. TÜRKİYE SATIŞLARI ARTTI Öte yan­dan Tür­ki­ye Co­ca-Co­la İçe­cek’in 2008 yı­lı­nın ilk 9 ayın­da net sa­tış­la­rı yüz­de 17 ar­tış­la 1.828 mil­yon YTL ol­du. Şir­ke­tin CE­O’su Mic­ha­el A. O’Ne­ill, Tür­ki­ye’nin ilk 9 ay­da sa­tış hac­mi­nin yüz­de 10 bü­yü­dü­ğü­nü, ulus­la­ra­ra­sı ope­ras­yon­la­rın sa­tış hac­mi­nin de yüz­de 10 ar­tış­la 86 mil­yon üni­te ka­sa­ya ulaş­tı­ğı­nı söy­le­di. O’Ne­ill, 2009 yı­lın­da li­ki­di­te da­ral­ma­sı ve tü­ke­ti­ci gü­ve­ni­nin göz­le gö­rü­lür öl­çü­de azal­ma­sı­nın ge­ti­re­ce­ği­ zor­luk­la­ra kar­şı sağ­lık­lı bü­yü­me­yi de­vam et­ti­re­cek­le­ri ko­nu­sun­da ih­ti­yat­lı bir iyim­ser­lik içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT