BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > San­ko Park AVM Ga­zi­an­tep’te açı­lı­yor

San­ko Park AVM Ga­zi­an­tep’te açı­lı­yor

San­ko Hol­ding, ilk alış­ve­riş mer­ke­zi ya­tı­rı­mı­nı 20 Ka­sım’da Ga­zi­an­tep’te hiz­me­te açı­yor.San­ko Hol­ding, ilk alış­ve­riş mer­ke­zi ya­tı­rı­mı­nı 20 Ka­sım’da Ga­zi­an­tep’te hiz­me­te açı­yor. San­ko Hol­ding ve Rö­ne­sans Alış­ve­riş Mer­kez­le­ri’nin yüz­de 50-50 or­tak­lı­ğıy­la, Ga­zi­an­tep’te Sa­rı­gül­lük Ma­hal­le­sin­de ya­pı­lan “San­ko Park Alış­ve­riş Mer­ke­zi”, Gü­ney­do­ğu ve Do­ğu Ana­do­lu böl­ge­si­nin en bü­yük alış­ve­riş ve eğ­len­ce mer­ke­zi ola­cak. Top­lam 140 bin met­re ka­re­lik in­şa­at ala­nı­na sa­hip olan alış­ve­riş mer­ke­zi­nin sa­de­ce in­şa­atı için 70 mil­yon eu­ro har­can­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT