BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­ban­cı Hol­ding’in web si­te­si ye­ni­len­di

Sa­ban­cı Hol­ding’in web si­te­si ye­ni­len­di

Sa­ban­cı Hol­ding’in ku­rum­sal web ­si­te­si www.sa­ban­ci.com ye­ni­len­di.Sa­ban­cı Hol­ding’in ku­rum­sal web ­si­te­si www.sa­ban­ci.com ye­ni­len­di. Ye­ni­le­nen yü­züy­le ya­yı­na baş­la­yan web­ si­te­si, Sa­ban­cı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı’nın gö­rün­tü­lü me­sa­jı ile açı­lı­yor. Sa­ban­cı, web ­si­te­sin­de yer alan me­sa­jın­da Sa­ban­cı Hol­ding’in he­de­fi­nin, fark­lı­lık­lar oluş­tu­ra­rak ka­lı­cı üs­tün­lük­ler sağ­la­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “web­ si­te­sin­de de Sa­ban­cı Top­lu­lu­ğu’nun ino­va­tif ka­rak­te­ri­ni çok da­ha net bir şe­kil­de siz­le­re su­nu­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT