BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­ko­no­mi­de ba­şa­rı, gü­ve­ni can­lı tu­ta­rak ge­lir

E­ko­no­mi­de ba­şa­rı, gü­ve­ni can­lı tu­ta­rak ge­lir

Ak­bank Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Su­zan Sa­ban­cı Din­çer, eko­no­mik ba­şa­rı­nın güvene bağlı olduğunu belirterek, “Bu gü­ve­ni iş dün­ya­sı ve ik­ti­dar birlikte yö­ne­te­bi­lir” de­diAk­bank Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Su­zan Sa­ban­cı Din­çer, eko­no­mik ba­şa­rı­nın güvene bağlı olduğunu belirterek, “Bu gü­ve­ni iş dün­ya­sı ve ik­ti­dar birlikte yö­ne­te­bi­lir” de­di Tür­ki­ye’nin bu­gün gü­ve­ni­lir ve is­tik­rar­lı bir iş or­ta­mı­na sa­hip ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ak­bank Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Su­zan Sa­ban­cı Din­çer, “Dün­ya­yı ya­şa­na­cak kö­tü bir ye­re dö­nüş­tür­mek de iyi bir ye­re dö­nüş­tür­mek de po­li­ti­ka­cı­lar ka­dar şir­ket­le­rin, ya­ni biz­le­rin elin­de ola­cak­tır” de­di. 7. Yö­ne­tim Zir­ve­sin­de ko­nu­şan Din­çer, şun­la­rı söy­le­di: “Tür­ki­ye’nin bu­gün gü­ve­ni­lir ve is­tik­rar­lı bir iş or­ta­mı­na sa­hip ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Biz­ler, iş dün­ya­sı, top­lu­mun ge­le­ce­ği için en önem­li kat­kı­yı ya­pa­cak ye­ni gi­ri­şim­ler­de bu­lun­mak ve şir­ket­le­ri iyi yö­net­mek gi­bi bir gü­cü eli­miz­de bu­lun­du­ru­yo­ruz. Gi­de­ce­ği­miz yol­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ne var­sa, so­rum­lu­lu­ğun bü­yü­ğü­nün iş dün­ya­sı­na ait ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum.” YÖ­NE­Tİ­Cİ­LİK AR­TİS­TİK BİR ŞEY Genç Yö­ne­ti­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Pı­nar Ec­za­cı­ba­şı ise “Şir­ke­ti­niz­de, gö­zü­nü­zün, ka­şı­nı­zın, eli­niz­de­ki ba­ge­tin en ufa­cık ha­re­ke­tiy­le in­san­la­rı yö­net­me­niz la­zım. O ahen­gi, o uyu­mu ya­ka­la­ya­bil­me­niz la­zım. İş­te yö­ne­ti­ci­lik böy­le­si­ne ar­tis­tik bir şey” de­di. Ec­za­cı­ba­şı, “2009 se­ne­sin­de Tür­ki­ye eko­no­mi­sin­de çok cid­di bir da­ral­ma bek­le­nir­ken, bu­nun öne­mi da­ha da or­ta­ya çı­kı­yor” di­ye ko­nuş­tu. Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Ka­dın Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ay­nur Bek­taş da her sek­tö­rün ay­nı ge­mi­de ol­du­ğu­nu, özel­lik­le yö­ne­ti­ci­le­rin me­ta­net­li olup ça­lı­şa­na mo­ral ver­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. Zir­ve­de mer­hum iş ada­mı Vi­ta­li Hak­ko anı­sı­na Vak­ko Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Cem Hak­ko ile Ak­bank Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Su­zan Sa­ban­cı Din­çer ve Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Er­gun Özen’e ödül verildi.
Kapat
KAPAT