BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > His­se­de yer­li­ye de sı­fır sto­paj

His­se­de yer­li­ye de sı­fır sto­paj

His­se se­ne­din­de­ki yüz­de 10’luk sto­pa­jı yer­li ya­tı­rım­cı için de sı­fır­la­yan Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı.His­se se­ne­din­de­ki yüz­de 10’luk sto­pa­jı yer­li ya­tı­rım­cı için de sı­fır­la­yan Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı. Bu­gün yü­rür­lü­ğe gi­re­cek ka­rar­la, his­se se­ne­di sto­pa­jın­da yer­li-ya­ban­cı ay­rı­mı kalk­tı. Bu­na gö­re, yer­li ya­tı­rım­cı­lar da ya­ban­cı­lar gi­bi sı­fır sto­pa­ja ta­bi tu­tu­la­cak. Dü­zen­le­me­den men­kul kıy­met­ler ya­tı­rım or­tak­lık­la­rı his­se se­net­le­ri ha­riç tu­tu­lur­ken, tam mü­kel­lef ger­çek ki­şi ve ku­rum­lar ta­ra­fın­dan el­de edi­len di­ğer ka­zanç­lar için ise sto­paj ora­nı yi­ne yüz­de 10 ola­rak uy­gu­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT