BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Ak­ci­ğer pıh­tı­sı’na ­Türk dok­tor for­mü­lü

‘Ak­ci­ğer pıh­tı­sı’na ­Türk dok­tor for­mü­lü

Bir­çok in­san için risk oluş­tu­ran, be­lir­len­me­si güç ve mas­raf­lı olan ‘ak­ci­ğer pıh­tı­sı has­ta­lı­ğı’, Türk dok­tor­la­rın ge­liş­tir­di­ği bir yön­tem­le 200’de 1 ora­nın­da dü­şük ma­li­yet­le teş­his edi­le­cek.Bir­çok in­san için risk oluş­tu­ran, be­lir­len­me­si güç ve mas­raf­lı olan ‘ak­ci­ğer pıh­tı­sı has­ta­lı­ğı’, Türk dok­tor­la­rın ge­liş­tir­di­ği bir yön­tem­le 200’de 1 ora­nın­da dü­şük ma­li­yet­le teş­his edi­le­cek. Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si (KTÜ) Acil Tıp ve Bi­yo­kim­ya ana bi­lim dal­la­rın­da gö­rev ya­pan öğ­re­tim üye­le­ri, pek çok in­san için risk oluş­tu­ra­bi­len ve te­da­vi edil­mez­se ölüm ora­nı yüz­de 40’la­rı bu­lan ak­ci­ğer pıh­tı­sı has­ta­lı­ğı­nın (ak­ci­ğer da­mar­la­rı­nın pıh­tı ile tı­kan­ma­sı) teş­hi­si için çok da­ha ucuz bir me­tot be­lir­le­di. Ça­lış­ma­yı ya­pan ekip içe­ri­sin­de yer alan KTÜ Acil Tıp Ana Bi­lim Da­lı öğ­re­tim üye­si Yrd. Doç. Dr. Sü­ley­man Tü­re­di, “is­te­mik mo­di­fi­ye al­bü­min” adı ve­ri­len kan de­ğe­ri­nin, yıl­lar­dır acil ser­vis­te kul­la­nıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Teş­his edil­me­si güç ve mas­raf­lı olan, er­ken dö­nem­de te­da­vi­ye baş­lan­maz­sa ölüm ris­ki­ni ar­tı­ran “ak­ci­ğer pıh­tı­sı has­ta­lı­ğı” için bu me­to­du kul­lan­ma­yı de­ne­dik­le­ri­ni ifa­de eden Yrd. Doç. Dr. Sü­ley­man Tü­re­di, yak­la­şık 147 ki­şi üze­rin­de bir yıl bo­yun­ca test­ler ya­pa­rak ba­zı so­nuç­lar el­de et­tik­le­ri­ni söy­le­di. YÜZ­DE 93 BEN­ZER­LİK Trav­ma ge­çi­ren, kan pıh­tı­laş­ma prob­le­mi olan has­ta­lar ile ge­be­ler ve ame­li­yat ge­çi­ren­le­rin, ak­ci­ğer pıh­tı­sı has­ta­lı­ğı­nın risk gru­bu­nu oluş­tur­du­ğu­nu be­lir­ten Tü­re­di, şöy­le de­vam et­ti: “147 has­ta­da ‘is­te­mik mo­di­fi­ye al­bü­min’ de­ğe­ri­ne bak­tık. Bu de­ğer, has­ta­la­rı­mı­zın 87’sin­de yük­sek çık­tı. Has­ta­lı­ğın teş­hi­sin­de kul­la­nı­lan ‘D-Di­mer’ yön­te­miy­le bu so­nuç­lar yüz­de 93 ben­zer­lik gös­ter­di. Da­ha son­ra yap­tı­ğı­mız ile­ri tet­kik­ler­de, ‘is­te­mik mo­di­fi­ye al­bü­min’ de­ğe­ri yük­sek has­ta­la­rın yüz­de 80’in­de ak­ci­ğer pıh­tı­sı has­ta­lı­ğı ol­du­ğu­nu tes­pit et­tik. Böy­le­ce bu yön­te­min, ak­ci­ğer pıh­tı­sı has­ta­lı­ğı­nın teş­hi­sin­de de kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni be­lir­le­dik. Bu yön­tem, di­ğer teş­his yön­te­mi­nin 200’de 1’i ka­dar bir ma­li­yet tu­tu­yor. Bir yıl bo­yun­ca top­lam bin 500 gö­nül­lü has­ta­ya ula­şa­rak bu me­to­dun gü­ve­ni­lir­li­ği nok­ta­sın­da bir stan­dart oluş­tur­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız.” ­KAN DE­ĞER­LE­Rİ E­LE VE­Rİ­YOR Ge­liş­tir­dik­le­ri ye­ni me­tot hak­kın­da bil­gi ve­ren Yrd. Doç. Dr. Sü­ley­man Tü­re­di; yıl­lar­dır acil ser­vis­te kul­la­nı­lan ve “is­te­mik mo­di­fi­ye al­bü­min” adı ve­ri­len kan de­ğe­ri öl­çüm yön­te­mi­nin, ak­ci­ğer pıh­tı­sı has­ta­lı­ğı hak­kın­da da önem­li ipuç­la­rı ver­di­ği­ni bil­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT