BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­ge­ne­kon’a BOMBA düş­tü

Er­ge­ne­kon’a BOMBA düş­tü

Üm­ra­ni­ye’de e­le ge­çi­ri­len el bom­ba­la­rı­nın bu­lun­du­ğu ge­ce­kon­du­da ki­ra­cı o­la­rak o­tu­ran tu­tuk­suz sa­nık A­li Yi­ğit, “Ke­mal Ke­rinç­siz, i­fa­de­mi de­ğiş­tir­mem ko­nu­sun­da ba­na bas­kı yap­tı” de­diÜm­ra­ni­ye’de e­le ge­çi­ri­len el bom­ba­la­rı­nın bu­lun­du­ğu ge­ce­kon­du­da ki­ra­cı o­la­rak o­tu­ran tu­tuk­suz sa­nık A­li Yi­ğit, “Ke­mal Ke­rinç­siz, i­fa­de­mi de­ğiş­tir­mem ko­nu­sun­da ba­na bas­kı yap­tı” de­di > Yu­suf Me­li­koğ­lu Ser­pil Kır­ke­ser İS­TAN­BUL İHA Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün­kü 13. du­ruş­ma­sın­da Üm­ra­ni­ye’de ele ge­çi­ri­len bom­ba­lar tar­tı­şıl­dı. El bom­ba­la­rı­nın bu­lun­du­ğu ge­ce­kon­du­da ki­ra­cı ola­rak otu­ran tu­tuk­suz sa­nık Ali Yi­ğit, bom­ba­la­rın sa­hi­bi ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le tu­tuk­lu yar­gı­la­nan emek­li ast­su­bay Ok­tay Yıl­dı­rım’ı 4 yıl ön­ce da­yı­sı ara­cı­lı­ğıy­la ta­nı­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Yıl­dı­rım’ın ‘Ali Yi­ğit’i ta­nı­mı­yo­rum’ ifa­de­le­ri­nin ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ali Yi­ğit, “Yıl­dı­rım 2006’da aç­tı­ğım ma­na­va ge­lip alış­ve­riş ya­par­dı. Bu­nun dı­şın­da da­yı­mın ben­zin is­tas­yo­nu­na sık sık ge­lir­di. İfa­dem­de Mu­zaf­fer Te­kin’in de ma­na­vı­ma ge­lip alış­ve­riş yap­tı­ğı­nı söy­le­miş­tim. An­cak da­ha son­ra, Te­kin’in gel­me­di­ği­ni an­la­dım. Ge­len ki­şi Te­kin’e çok ben­zi­yor­du. Ba­bam ça­tı­da bom­ba­la­rı bu­lun­ca ben de da­yım Meh­met De­mir­taş’a sor­dum. Da­yım, ‘O bom­ba­la­rı kim­se­ye söy­le­me, on­lar Ok­tay Yıl­dı­rım’ın. Bu­nu bi­ri­le­ri du­yar­sa he­pi­mi­zin ba­şı ağı­rır’ de­di. Ba­ba­mın ih­ba­rın­dan 15-20 gün ön­ce evi bo­şalt­mış­tım” de­di. TE­KİN TEH­DİT ET­ME­Dİ Yi­ğit, “Ba­ba­mın ih­ba­rın­dan ha­be­rim yok­tu. Ce­za­evin­dey­ken Ok­tay Yıl­dı­rım ve da­yım, ifa­de­mi de­ğiş­tir­mem ko­nu­sun­da be­ni teh­dit edi­yor­lar­dı. Ben de on­la­ra ‘Ta­mam’ di­yor­dum. An­cak, ar­ka­la­rın­dan da ka­nu­ni iş­lem­le­ri ya­pı­yor­dum. Te­kir­dağ Ce­za­evi’ndey­ken Ok­tay Yıl­dı­rım ba­na bir avu­kat gön­der­di. Avu­kat ba­na ‘Bom­ba­la­rı po­lis o eve koy­du di­ye­cek­sin’ de­di. Ben ce­za­evin­den çık­tık­tan son­ra da Ke­mal Ke­rinç­siz ıs­rar­la be­ni arı­yor­du. Da­ha son­ra Ke­rinç­siz’le Üm­ra­ni­ye’de bir ba­lık­çı­da bu­luş­tuk. Ke­rinç­siz, ya­nın­da­ki­ler­le be­ra­ber ba­na ifa­de­mi de­ğiş­tir­mem ko­nu­sun­da bas­kı yap­tı” di­ye ko­nuş­tu. Mu­zaf­fer Te­kin’le ay­nı ce­za­evin­de kal­dı­ğı dö­nem­de Te­kin ta­ra­fın­dan teh­dit edil­me­di­ği­ni be­lir­ten Yi­ğit, “Te­kin, sa­de­ce doğ­ru­la­rı söy­le­me­mi is­te­di” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT