BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ge­mi­le­re ro­ket­le sal­dı­rı­yor­lar

Ge­mi­le­re ro­ket­le sal­dı­rı­yor­lar

Ro­ke­ta­tar­lar­la ge­mi­le­re sal­dı­ran kor­san­lar da­ha son­ra ağır si­lah­lar­la ge­mi­ye el ko­yup per­so­ne­li re­hin alı­yor.> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL ‘Ka­ra­göl’ isim­li Türk bay­rak­lı ge­mi­nin ön­ce­ki gün Ye­men açık­la­rın­da kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­ma­sıy­la il­gi­li tar­tış­ma­lar sü­rer­ken, kor­san­la­rın ge­mi­le­ri ro­ke­ta­tar­lar­la sal­dı­rıp ele ge­çir­dik­le­ri açık­lan­dı. Da­ha ön­ce­ki ge­mi ka­çır­ma gi­ri­şim­le­ri­ne ait ba­zı fo­toğ­raf­lar­da, kor­san­la­rın ge­mi­le­re ro­ke­ta­tar­lar ve ağır ma­ki­na­lı si­lah­lar­la ha­sar ver­dik­le­ri gö­rül­dü. Kor­san­la­rın da­ha son­ra dur­mak zo­run­da ka­lan ge­mi­yi ele ge­çir­dik­le­ri öğ­re­nil­di. Öte yan­dan kor­san­lar­la he­nüz bağ­lan­tı ku­ru­la­ma­dı an­cak, ge­mi kap­ta­nıy­la ya­pı­lan giz­li te­le­fon gö­rüş­me­sin­de 14 Türk mü­ret­te­ba­tın du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT