BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Teb­rik­ler Fe­ner­bah­çe!

Teb­rik­ler Fe­ner­bah­çe!

Uni­on Oly­mpi­a or­ta hal­li ama yi­ne de ha­fi­fe alı­na­ma­ya­cak bir Eu­ro­le­agu­e ta­kı­mıy­dı.Uni­on Oly­mpi­a or­ta hal­li ama yi­ne de ha­fi­fe alı­na­ma­ya­cak bir Eu­ro­le­agu­e ta­kı­mıy­dı. Oyu­na iyi kon­san­tre olan Fe­ner­bah­çe Ül­ker ilk ya­rı­yı 11’er sa­yıy­la bi­ti­ren Ra­sim ve son­ra da Oğuz ile hem de çok sa­yı­da sa­kat oyun­cu­su­nun ek­sik­li­ği his­set­me­den far­kı 10 sa­yı­ya çı­ka­rı­ver­di. Sa­kat oyun­cu­la­rın isim­le­ri­ni alt al­ta yaz­ma­ya kalk­sak ne­re­dey­se bu­ra­da­ki tüm ye­ri­mi­zi dol­du­ra­cak bir lis­te çı­ka­bi­le­cek­ken bu tür şans­sız­lık­la­rı aşa­bi­le­cek kad­ro­yu kur­muş ol­mak ve tüm oyun­cu­la­rı­nı ba­şa­rıy­la so­rum­lu­luk ala­bi­le­cek se­vi­ye­ye ge­tir­mek için Tan­je­vic aya­rın­da co­ach ol­mak ge­re­ki­yor­du her­hal­de. Slo­ven­le­rin ‘cüs­se­li’ co­ac­hu Dzi­kiç de kad­ro­yu ve­rim­li kul­lan­ma ger­çe­ği­nin far­kın­day­dı... İş­ler iyi git­me­yin­ce ‘benc­he’ yö­nel­mek­te te­red­düt et­me­di ve bi­zim genç an­tre­nör­le­ri­mi­zin çok iyi iz­le­me­si ge­re­ken bir uy­gu­la­ma ile ilk beş oyun­cu­la­rı­nın hep­si­ni çı­ka­rıp ‘ye­dek­le­ri’ sa­ha­ya sür­dü. Ve bi­raz da po­ta al­tın­da ver­di­ği­miz açık­lar­dan fay­da­la­nıp yük­sek yüz­de­li ya­kın atış­lar bu­la­rak (16/24) dı­şa­rı­dan faz­la şut fa­lan at­ma­dan Fe­ner­bah­çe’yi ya­ka­la­yıp ge­çi­ver­di­ler. Bas­ket­bol­da ar­tık ‘ye­dek oyun­cu’ kav­ra­mı kal­ma­dı­ğı­nı bir ke­re da­ha gös­ter­di­ler. Ba­şa baş gi­den ikin­ci ya­rı­da po­ta al­tın­da­ki açık­la­rı ka­pa­ta­bil­mek için uzun­ca bir sü­re alan sa­vun­ma­sı yap­tık ama Slo­ven­ler, bu se­fer de dı­şa­rı­dan at­ma­ya baş­la­dı­lar. Fe­ner­bah­çe or­ta­la­ma­nın üze­ri­ne çı­ka­ma­yan sa­vun­ma­sı­na Oğuz ve son­lar­da Preld­ziç ha­riç is­tik­rar­lı bir hü­cum üre­ti­mi ek­le­ye­me­yin­ce bir tür­lü is­te­di­ği em­ni­yet­li far­ka ula­şa­ma­dı. Pu­su­da bek­le­yen Slo­ven­ler bi­ti­me 4 da­ki­ka ka­la bi­zi ya­ka­la­yıp öne geç­ti­ler. Bun­dan son­ra­sı tam bir he­ye­can fır­tı­na­sı ol­du, hem de 4 de­ğil 14 da­ki­ka sür­dü. Bul­duk­la­rı mü­sa­it üç­lük­ler ka­çın­ca oyu­nu nor­mal sü­re­sin­de ka­za­na­ma­dı Fe­ner­bah­çe, an­cak uzat­ma­da da ka­za­na­ma­dı ve ikin­ci uzat­ma­ya gi­dil­di. Ve sa­rı la­ci­vert­li­ler ikin­ci uzat­ma­da can­la­rı­nı diş­le­ri­ne ta­kıp ka­zan­dı­lar. Çok zor ge­çen bu ma­çı ka­zan­ma­nın öne­mi, iler­le­yen haf­ta­lar­da da­ha da iyi an­la­şı­la­cak­tır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT