BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > G-20 zir­ve­si ya­rın baş­lı­yor

G-20 zir­ve­si ya­rın baş­lı­yor

G-20 gru­bu ül­ke­le­ri­nin, kü­re­sel fi­nans kri­zi­ne kar­şı çö­züm yol­la­rı­nı ve fi­nans sis­te­mi­nin re­ha­bi­li­tas­yo­nu­na yö­ne­lik tav­si­ye­le­ri tar­tı­şa­ca­ğı zir­ve top­lan­tı­sı, ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush’un ev sa­hip­li­ğin­de ya­rın ya­pı­la­cak.G-20 gru­bu ül­ke­le­ri­nin, kü­re­sel fi­nans kri­zi­ne kar­şı çö­züm yol­la­rı­nı ve fi­nans sis­te­mi­nin re­ha­bi­li­tas­yo­nu­na yö­ne­lik tav­si­ye­le­ri tar­tı­şa­ca­ğı zir­ve top­lan­tı­sı, ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush’un ev sa­hip­li­ğin­de ya­rın ya­pı­la­cak. Zir­ve­de Tür­ki­ye’yi Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan tem­sil ede­cek. Ay­rı­ca Baş­kan Bush, zir­ve için Was­hing­ton’a ge­len mi­sa­fir­le­ri için bu ak­şam Be­yaz Sa­ray’da bir ça­lış­ma ye­me­ği ve­re­cek. Ya­rın da zir­ve ça­lış­ma­la­rı, gün bu­yun­ca Ulu­sal Bi­na Mü­ze­sin­de de­vam ede­cek. Zir­ve­nin ka­pa­nı­şın­da or­tak bir açık­la­ma ya­yım­lan­ma­sı bek­le­ni­yor.
Kapat
KAPAT