BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hin­dis­tan’a res­mî zi­ya­ret

Hin­dis­tan’a res­mî zi­ya­ret

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Hin­dis­tan’a res­mi zi­ya­ret­te bu­lu­na­cak. Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın Hin­dis­tan zi­ya­re­ti 20-24 Ka­sım ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Hin­dis­tan’a res­mi zi­ya­ret­te bu­lu­na­cak. Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın Hin­dis­tan zi­ya­re­ti 20-24 Ka­sım ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Er­do­ğan’ın zi­ya­ret kap­sa­mın­da, Hin­dis­tan Baş­ba­ka­nı ile Türk-Hint İş Fo­ru­mu’na ka­tıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Ye­ni Del­hi’den Ag­ra şeh­ri­ne ge­çe­cek olan Er­do­ğan’ın, bu­ra­dan da Ban­ga­lo­re ken­ti­ne gi­de­rek, Hint Sa­na­yi­ci­le­ri Kon­fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ça­lış­ma ye­me­ği­ne ka­tıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT