BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bar­za­ni: Tür­ki­ye i­le ­ta­ri­hî gö­rüş­me yap­tık

Bar­za­ni: Tür­ki­ye i­le ­ta­ri­hî gö­rüş­me yap­tık

Irak’ın ku­ze­yin­de­ki böl­ge­sel yö­ne­ti­min baş­ka­nı Me­sud Bar­za­ni, Tür­ki­ye’nin Irak Özel Tem­sil­ci­si Bü­yü­kel­çi Mu­rat Öz­çe­lik ile geç­ti­ği­miz ay Bağ­dat’ta yap­tı­ğı gö­rüş­me­nin “ta­ri­hi ve olum­lu bir ge­liş­me” ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.Irak’ın ku­ze­yin­de­ki böl­ge­sel yö­ne­ti­min baş­ka­nı Me­sud Bar­za­ni, Tür­ki­ye’nin Irak Özel Tem­sil­ci­si Bü­yü­kel­çi Mu­rat Öz­çe­lik ile geç­ti­ği­miz ay Bağ­dat’ta yap­tı­ğı gö­rüş­me­nin “ta­ri­hi ve olum­lu bir ge­liş­me” ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Wall Stre­et Jo­ur­nal ga­ze­te­si­ne de­meç ve­ren Bar­za­ni, Tür­ki­ye ile böl­ge­sel yö­ne­tim ara­sın­da da­ha faz­la te­mas ol­ma­sı­nı is­te­di ve böl­ge­nin ba­rış ve re­fa­hı­nın ar­tı­rıl­ma­sı için Tür­ki­ye ile bir­lik­te ça­lış­ma­ya is­tek­li ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti. Böl­ge­sel is­tik­ra­rın sa­de­ce iç ih­ti­laf­la­rı çöz­mek­le gel­me­ye­ce­ği­ni ifa­de eden Bar­za­ni, bu yüz­den Tür­ki­ye ile iliş­ki­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si ve de­rin­leş­ti­ril­me­si­nin bi­rin­ci ön­ce­li­ği ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bu kap­sam­da, Mu­rat Öz­çe­lik’le ya­pı­lan gö­rüş­me­nin ol­duk­ça önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Bar­za­ni, ken­di yol­la­rı­nın, ABD’den esin­len­dik­le­ri la­ik ve fe­de­ral bir de­mok­ra­si ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
Kapat
KAPAT