BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DTP’den Avrupa Parlamentosu’nda SOY­KI­RIM tah­ri­ki

DTP’den Avrupa Parlamentosu’nda SOY­KI­RIM tah­ri­ki

“Dersim” konulu kon­fe­rans için ha­zır­la­nan ba­sın bül­ten­le­rin­de, ‘soy­kı­rım’ ifa­de­si kul­la­nıl­dı> BRÜK­SEL Av­ru­pa Par­la­men­to­su’nda dün dü­zen­le­nen “Der­sim” ko­nu­lu kon­fe­rans için DTP’nin ha­zır­la­dı­ğı ya­ban­cı dil­de­ki ba­sın bil­di­ri­le­rin­de, ‘soy­kı­rım’ ifa­de­si kul­la­nıl­dı. Kon­fe­rans ön­ce­si bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Tun­ce­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Son­gül Erol Ab­dil ve DTP Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Şe­ra­fet­tin Ha­lis, gü­ven­lik ge­rek­çe­siy­le Tun­ce­li’de yü­rü­tü­len uy­gu­la­ma­la­rı eleş­tir­di. Kon­fe­rans için ha­zır­la­nan ba­sın bil­di­ri­le­rin­de ise, İn­gi­liz­ce ve Fran­sız­ca me­tin­ler­de “soy­kı­rım” ifa­de­si­ne yer ve­ri­lir­ken, Türk­çe me­tin­de “kat­li­am” ke­li­me­si kul­la­nıl­dı. Kon­fe­rans sı­ra­sın­da da, Kürt kö­ken­li AP üye­si Fe­lek­naz Uca, Ab­dil Erol’a ko­nuş­ma­sı sı­ra­sın­da han­gi ko­nu­la­ra vur­gu yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni el ve göz ha­re­ket­le­riy­le ha­tır­lat­tı. Öte yan­dan DTP, “Vic­da­ni red­çi­le­rin” as­ker­lik­ten mu­af ola­bil­me­si, as­ker­lik hiz­me­ti ye­ri­ne ce­za­lan­dı­rı­cı ni­te­lik­te ol­ma­yan ka­mu hiz­me­ti ya­pa­bil­me­le­ri için ka­nun tek­li­fi ha­zır­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT