BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ço­cuk­lar ba­rı­şık a­i­le­ler is­te­di

Ço­cuk­lar ba­rı­şık a­i­le­ler is­te­di

Bağ­cı­lar Be­le­di­ye­si’nin dü­zen­le­di­ği “Ço­cuk Şû­ra­sı”nda ço­cuk­la­ra yö­ne­lik şid­det, eği­tim hak­la­rı ve so­kak­ta ya­şa­yan, ça­lış­tı­rı­lan ço­cuk­la­rın me­se­le­le­ri tar­tı­şıl­dı> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Bağ­cı­lar il­çe­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ya­şa­yan ço­cuk­la­rın prob­lem­le­ri­ni, ta­lep­le­ri­ni ve bun­la­rın çö­zü­mün­de ak­tif rol al­ma­la­rı­nı, sağ­la­mak ama­cıy­la ku­ru­lan Ço­cuk Mec­li­si’nin dü­zen­le­di­ği 7. Şû­ra­da; ço­cuk­la­ra yö­ne­lik şid­det, ço­cuk­la­rın eği­tim hak­la­rı ve so­kak­ta ya­şa­yan, ça­lış­tı­rı­lan ço­cuk­la­rın me­se­le­le­ri ve çö­züm tek­lif­le­ri ko­nu­la­rın­da su­num­lar ya­pıl­dı. İl­çe Kay­ma­ka­mı Vey­sel Yur­da­kul, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Ka­dir Kuş ve yak­la­şık bin öğ­ren­ci­nin ka­tıl­dı­ğı şû­ra­da ko­nu­şan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Lok­man Ça­ğı­rı­cı, Bağ­cı­lar’da­ki ço­cuk­la­rın hak­la­rı­na sa­hip çık­ma­la­rı, çev­re, tra­fik ve göç problemine kar­şı du­yar­lı ol­ma­la­rın­dan bü­yük mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Biz be­le­di­ye ola­rak eği­ti­min öne­mi­ni çok iyi bi­li­yo­ruz. Bu­gü­ne ka­dar 13 okul ya­pa­rak Mil­li Eği­ti­me ver­dik. Bü­tün okul­la­rı­mı­zın her sı­nı­fı­na bin 900 bil­gi­sa­yar ve pro­jek­si­yon ci­ha­zı he­di­ye et­tik” de­di. Ko­ca Yu­suf İl­köğ­re­tim Oku­lu’ndan Ah­met Arif Har­man­şa ve Duy­gu Çap­kın, su­num­la­rın­da, bü­yük­le­ri­ne ses­le­ne­rek, ai­le içi şid­det ve ta­ciz olay­la­rın­da ce­za­la­rın ağır­laş­tı­rıl­ma­sı­nı is­te­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT