BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > B.Çek­me­ce’de BM gi­bi ­kong­re ger­çek­leş­ti­ril­di

B.Çek­me­ce’de BM gi­bi ­kong­re ger­çek­leş­ti­ril­di

Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ğini yap­tı­ğı 56 ül­ke de­le­gas­yo­nu­nun ka­tıl­dı­ğı CI­OFF Ge­nel Ku­ru­lu, Kum­bur­gaz’daki Ma­ri­ne P­rin­cess Ho­tel’de baş­la­dıBir­leş­miş Mil­let­ler UNES­CO’ya bağ­lı ola­rak fa­ali­yet gös­te­ren ve Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si Ulus­la­ra­ra­sı Kül­tür ve Sa­nat Fes­ti­va­li’nin de bağ­lı ol­du­ğu CI­OFFC (Ulus­la­ra­ra­sı Dün­ya Fes­ti­val­ler Bir­li­ği)’nin 38. Dün­ya Ge­nel Ku­ru­lu 56 ül­ke­nin de­le­gas­yo­nu­nun ka­tı­lı­mıy­la, Bü­yük­çek­me­ce de ya­pı­lı­yor. Her yıl dün­ya­nın çe­şit­li ül­ke­le­rin­de ya­pı­lan CI­OFF Ge­nel Ku­ru­lu ilk de­fa Tür­ki­ye’de ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Dün­ya­nın birçok ül­ke­sin­den yö­re­sel kı­ya­fet­le­riy­le ge­nel ku­ru­la ka­tı­lan de­le­gas­yon üye­le­ri cu­mar­te­si gü­nü son­la­na­cak olan ge­nel ku­rul sü­re­sin­ce İs­tan­bul ve Bü­yük­çek­me­ce’nin ta­ri­hi ve ta­bi­i gü­zel­lik­le­ri­ni de ta­nı­ma fır­sa­tı bu­la­cak­lar. İS­TAN­BUL EŞ­SİZ BİR ŞE­HİR Ma­ri­ne Prin­cess’ta ya­pı­lan Ge­nel Ku­rul’un açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan CI­OFF Baş­ka­nı Dr. Udom­sak Sak­mung­vong, İs­tan­bul gi­bi eş­siz bir şe­hir­de bu­lun­mak­tan do­la­yı çok mut­lu ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek “Ba­rı­şa kat­kı­da bu­lu­nu­yo­ruz. CI­OFF’a üye olan bü­tün dev­let­ler için İs­tan­bul’da bu­lun­mak ger­çek­ten çok onur ve­ri­ci bir du­rum. Bu­ra­sı ta­ri­he dam­ga­sı­nı vur­muş­lu­ğuy­la, do­ğal ya­pı­sıy­la, ay­rı­ca iki kı­ta­nın bu­luş­tu­ğu eş­siz bir şe­hir­dir. 38. Ge­nel Kon­gre­miz be­nim dü­şün­cem­de şim­di­ye ka­dar yap­tı­ğı­mız en iyi ge­nel ku­rul ola­cak­tır. Ay­nı za­man­da CI­OFF Dün­ya Kon­gre­sin­de bu­lu­nan bü­tün de­le­gas­yon üye­le­ri­miz bu eş­siz şe­hir İs­tan­bul’da Türk mi­sa­fir­per­ver­li­ği­ni en iyi şe­kil­de gö­re­cek­le­rin­den emi­nim” de­di. CI­OFF GE­NEL KU­RU­LU TÜR­Kİ­YE’DE YA­PIL­DI Dün­ya­nın birçok ül­ke­sin­den yö­re­sel kı­ya­fet­le­riy­le ge­nel ku­ru­la ka­tı­lan de­le­gas­yon üye­le­ri İs­tan­bul’a hay­ran kal­dık­la­rı­nı söy­le­di­ler. TU­RİZM İ­ÇİN BÜ­YÜK TA­NI­TIM U­lus­la­ra­ra­sı Dün­ya Fes­ti­val­ler Bir­li­ği’nin 38. Dün­ya Ge­nel Ku­ru­lu’na ka­tıl­mak ü­ze­re Tür­ki­ye’ye ge­len 56 ül­ke­nin tem­sil­ci­le­ri İs­tan­bul ve Bü­yük­çek­me­ce’nin ta­ri­hî ve ta­bi­î gü­zel­lik­le­ri­ni de ta­nı­ma fır­sa­tı bu­la­cak­.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT