BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­pın efen­di­ler, ya­pın!..

Ya­pın efen­di­ler, ya­pın!..

Mah­mut Us­lu, bu!.. Ben, “İb­ra­him Se­ten gi­bi” bir spor mü­dü­rü­nün ve “o sı­ra­da tri­bün­de bu­lu­nan, ses­le­ri du­yan, olay­la­rı gö­ren” ki­şi­le­rin ya­lan­cı­sı­yım: Ha­kem­le­re, “mi­sa­fir” ta­kı­mın yö­ne­ti­ci­le­ri­ne kü­für üs­tü­ne kü­für; ta­kı­mı gol atın­ca ta­mı ta­kı­ma “köp­rü­al­tı ta­bir­le­ri” ile se­vin­mek!..Mah­mut Us­lu, bu!.. Ben, “İb­ra­him Se­ten gi­bi” bir spor mü­dü­rü­nün ve “o sı­ra­da tri­bün­de bu­lu­nan, ses­le­ri du­yan, olay­la­rı gö­ren” ki­şi­le­rin ya­lan­cı­sı­yım: Ha­kem­le­re, “mi­sa­fir” ta­kı­mın yö­ne­ti­ci­le­ri­ne kü­für üs­tü­ne kü­für; ta­kı­mı gol atın­ca ta­mı ta­kı­ma “köp­rü­al­tı ta­bir­le­ri” ile se­vin­mek!.. Za­ten ken­di­si de söy­le­miş; “Ben bu­yum” di­ye!.. Hal­dun Üs­tü­nel’i ise, “bir baş­ka Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı’na so­run”, o an­lat­sın si­ze!.. Ümit, “so­rum­lu­lu­ğu art­tık­ça ve gö­rev eti­ke­ti ağır­laş­tık­ça” hiç ol­maz­sa “ta­raf­tar li­de­ri jar­gon­la­rın­dan” ve de “ba­zı” huy­la­rın­dan vaz­ge­çe­ce­ği, “Ga­la­ta­sa­ray’a ya­kı­şır bir yö­ne­ti­ci ola­ca­ğı” idi; iş­te bu­yu­run; Ana mu­ha­le­fet par­ti­si li­de­ri de olan CHP Ge­nel Baş­ka­nı’nın, “spo­ru da da­hil ol­mak üze­re” ba­zı ba­kan­la­rın, İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü’nün ya­nın­da Mah­mut Us­lu’ya di­yor ki; “Se­ni evin­den alır, dö­ve­rim!..” Bit­mi­yor; bu de­fa “kos­ko­ca” Fe­ner­bah­çe’nin Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım fe­na hal­de kı­zı­yor; se­si­ni yük­sel­ti­yor; “Bu ne bi­çim laf! Sen ki­mi evin­den alı­yor­sun, öy­le ko­lay mı bu iş­ler? Ken­di­ne gel.. Ben se­ni evin­den alı­rım..” Bu­yu­run yan­dan ya­kın!.. Ne za­man ol­du bu “çir­kin” olay; Pa­zar ge­ce­si!.. O ge­ce­den be­ri İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü’nden, Spor Ba­ka­nı’ndan, Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nden, “so­rum­lu” Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’ndan “tık” var mı?.. Ana Mu­ha­le­fet Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı’nı “se­si­ni se­da­sı­nı çı­ka­rı­yor” mu ?.. Ne­re­de kal­dı, “Spor­da Şid­de­ti Ön­le­me” Ka­nu­nu?.. “Pro­to­kol Tri­bü­nü’nde” hem de “Tür­ki­ye’nin en bü­yük ku­lüp­le­ri­nin bun­ca yıl­lık yö­ne­ti­ci­le­ri” bun­la­rı ya­par­sa, ki­min “kü­für ve kav­ga edi­yor” di­ye, “ta­raf­tar­dan he­sap sor­ma­ya hak­kı var?..” Be­nim an­lı şan­lı med­yam, yo­oo “sa­de­ce spor med­yam de­ğil”, an­lı ve de şan­lı “bü­tün” bir med­yam ne ya­pı­yor?.. “Rey­ting­le­ri için, şah­si ti­raj­la­rı için” ta­kım­la­rın pe­şi­ne ta­kı­lıp “ora­la­ra bu­ra­da gi­den” ve son­ra da TV ek­ran­la­rın­da, ga­ze­te say­fa­la­rın­da “baş­ro­le so­yu­nan” bun­ca ya­zar - çi­zer - yo­rum­cu - ga­ze­te­ci, “bu ko­nuy­la hiç mi il­gi­len­mez?..” “Asıl il­gi­len­me­le­ri” ge­re­ken “spor ko­nu­su” bu de­ğil mi?.. Ve ne­re­de, “fa­ir play” de­nin­ce man­gal­da kül bı­rak­ma­ma­ca­sı­na atıp tu­tan­lar?.. Acı tab­lo açık; “son dö­nem­ler­de” hem de “bü­yük­ler da­hil” ve hat­ta “baş­ta” ol­mak üze­re ne ya­zık ki, “baş­kan­lık kol­tu­ğu­na otur­tu­lan­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun” fa­ir play za­ten umu­run­da de­ğil, med­ya “bu işi, işi­ne gel­di­ği za­man” o da “sa­bun kö­pü­ğü gi­bi” ya­pı­yor; “Şid­de­ti Ön­le­me Ka­nu­nu çı­ka­ran­lar” ise, ya­nı baş­la­rın­da, ku­lak­la­rı­nın di­bin­de “çı­kar­dık­la­rı ka­nu­nun pas pas edil­me­si­ni” duy­mu­yor, gör­mü­yor, ka­rış­mı­yor; “Ba­na ne” di­yor­lar!.. Son­ra da, “Ne­den spor­da şid­de­ti ön­le­ye­mi­yo­ruz” di­ye bir­bi­ri­mi­ze so­rup du­ru­yo­ruz!.. “As­ke­ri iha­le­ler­de usul­süz­lük­ler, yol­suz­luk­lar yap­tık­la­rı” id­di­ala­rıy­la Ağır Ce­za Mah­ke­me­le­rin­de yar­gı­la­nan, mal­la­rı­na ted­bir ko­nan, yurt dı­şı­na çı­kış­la­rı ya­sak­la­nan yö­ne­ti­ci­ler­le, “as­ke­ri iha­le­ler de alan” bü­yük bü­yük mü­te­ah­hit - yö­ne­ti­ci­ler­le, baş­kan­lar­la “çok sa­mi­mi gö­rün­tü­ler için­de” maç sey­ret­me­yi se­ven ba­zı ko­mu­tan­la­rın “bü­tün ikaz­la­ra rağ­men”, maç­lar­da “bu gö­rün­tü­le­ri ver­me­ye yıl­lar­ca de­vam et­ti­ği” bir ül­ke­de, “on­la­rın ver­di­ği gö­rün­tü­le­re gü­ve­nen”, da­ha­sı “bu gö­rün­tü­le­rin sin­dir­di­ği” gö­rev­li­le­ri, yet­ki­li­le­ri “yok sa­yan” yö­ne­ti­ci­le­rin de “bu per­va­sız­lı­ğı yap­ma­ya de­vam et­me­le­rin­den” da­ha ta­bi­i ne ola­bi­lir?.. Bu yö­ne­ti­ci­le­rin “er­te­si sa­bah”, hem de “ted­bir­li” ola­rak Di­sip­lin Ku­rul­la­rı’na ve­ril­me­le­ri, “spor ya­pı­lan” her tür­lü ma­hal­le gir­me­le­ri­nin ya­sak­lan­ma­sı ve “hiç ol­maz­sa so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı” ge­rek­mez miy­di?.. Ner­de ve kim­de o ce­sa­ret ve o fe­ra­set?..
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT