BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Üm­ra­ni­ye’de ö­dül­lü ­hi­kâ­ye ya­rış­ma­sı

Üm­ra­ni­ye’de ö­dül­lü ­hi­kâ­ye ya­rış­ma­sı

Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Ge­le­nek­sel Hikâ­ye Ya­rış­ma­sı’ i­çin baş­vu­ru­lar baş­la­dı. Bu yıl 5.’si ya­pı­lan ya­rış­ma­da bi­rin­ci o­la­n e­se­re 7 bin YTL pa­ra ö­dü­lü ve­ri­le­cek.> İS­TAN­BUL Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Ge­le­nek­sel Hikâ­ye Ya­rış­ma­sı’ i­çin baş­vu­ru­lar baş­la­dı. Bu yıl 5.’si ya­pı­lan ya­rış­ma­da bi­rin­ci o­la­n e­se­re 7 bin YTL pa­ra ö­dü­lü ve­ri­le­cek. Dü­zen­le­di­ği ya­rış­ma­lar­la ye­te­nek­le­re ye­ni fır­sat­lar su­nan Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si, bu yıl 5. de­fa ger­çek­leş­tir­di­ği ‘Ge­le­nek­sel Hikâ­ye Ya­rış­ma­sı’ i­çin düğ­me­ye bas­tı. Her yıl yurt i­çi ve yurt dı­şın­dan bü­yük ka­tı­lı­mın ger­çek­leş­ti­ği ya­rış­ma­nın bu yıl ki te­ma­sı ‘ser­best’ o­la­rak be­lir­len­di. Hikâ­ye ya­rış­ma­sın­da bi­rin­ci­ye 7 bin YTL, i­kin­ci­ye 5 bin YTL, ü­çün­cü­ye 3 bin YTL ve her bi­ri bi­ner YTL o­la­rak be­lir­le­nen 10 a­det man­si­yon ol­mak ü­ze­re top­lam 25 bin YTL pa­ra ö­dü­lü ve­re­cek. Ay­rı­ca de­re­ce­ye gi­ren e­ser­ler Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ki­tap­laş­tı­rı­la­cak. Hikâ­ye ya­rış­ma­sı i­çin son baş­vu­ru ta­ri­hi 26 A­ra­lık 2008 o­la­rak be­lir­len­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT