BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CARLOS YOLCU

CARLOS YOLCU

Fenerbah­çe Yö­ne­ti­mi, e­leş­ti­ri­len dün­ya yıl­dı­zı­nı göz­den çı­kar­dı. Car­los’a se­zon so­nun­da i­da­re­ci­lik tek­lif e­di­le­cek, ka­bul et­mez­se gön­de­ri­le­cekFenerbah­çe Yö­ne­ti­mi, e­leş­ti­ri­len dün­ya yıl­dı­zı­nı göz­den çı­kar­dı. Car­los’a se­zon so­nun­da i­da­re­ci­lik tek­lif e­di­le­cek, ka­bul et­mez­se gön­de­ri­le­cek TÜ­MER DE Gİ­Dİ­Cİ F.Bah­çe’ye trans­fe­riy­le dün­ya­nın gö­zü­nü Tür­ki­ye’ye çe­vi­ren Car­los, göz­den düş­tü. F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, bu se­zon form­suz­lu­ğu yü­zün­den eleş­ti­ri­len Bre­zil­ya­lı fut­bol­cuy­la se­zon so­nun­da yol­la­rı­nı ayır­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Dev­re ara­sın­da önem­li bir kad­ro ope­ras­yo­nu yap­ma­ya ha­zır­la­nan sa­rı-la­ci­vert­li yö­ne­tim trans­fer için Ara­go­nes’in ra­po­ru­nu bek­ler­ken, se­zon so­nun­da ta­kım­dan gön­de­ri­le­cek isim­ler de şim­di­den net­leş­me­ye baş­la­dı. Alex ve Lu­ga­no’yla mu­ka­ve­le ye­ni­le­mek için yo­ğun bir tra­fik sür­dü­ren sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin, Car­los’un ya­nı sı­ra Tü­mer’i de gön­de­re­ce­ği öğ­re­nil­di. Yö­ne­ti­min Car­los’a ta­kım­da ida­re­ci­lik tek­lif ede­ce­ği be­lir­ti­lir­ken, fut­bo­lu he­nüz bı­rak­mak is­te­me­yen yıl­dız oyun­cu­nun Zi­co’nun ta­kı­mı Bun­yod­kor’un tek­li­fi­ni de­ğer­len­di­re­bi­le­ce­ği ifa­de edil­di. YILDIRIM’DAN GÜİZA’YA UYARI! Baş­kan A­ziz Yıl­dı­rım, gol yol­la­rın­da bek­le­ne­ni ve­re­me­yen İs­pan­yol yıl­dız Da­ni­el Gü­i­za’nın ku­la­ğı­nı çek­ti. Sa­rı-­la­ci­vert­li ta­kı­ma t­rans­fe­riy­le dün­ya ba­sı­nı­nın gün­de­mi­ne o­tu­ran, an­cak al­dı­ğı pa­ra i­le ta­kım i­çi den­ge­le­ri alt üst et­me­si­ne rağmen bek­le­ne­ni ve­re­me­yen Ok­çu i­le ö­zel bir gö­rüş­me ya­pan Yıl­dı­rım’ın, “Sen­den çok şey bek­li­yo­ruz. Biz im­kan­la­rı­mı­zı zor­la­ya­rak bu t­rans­fe­ri ger­çek­leş­tir­dik. Şim­di sı­ra sen­de. Bir an ön­ce to­par­lan ve İs­pan­ya’da ol­du­ğu gi­bi bu­ra­da da gol­le­ri­ni sı­ra­la” de­di­ği öğ­re­nil­di. Gü­i­za’nın da Baş­kan Yıl­dı­rım’a, “Ba­na gös­ter­di­ği­niz an­la­yı­şa min­net­ta­rım. F.Bah­çe’ye ge­le­rek ka­ri­ye­rim­de dev bir a­dım at­tım. Ü­ze­rim­de şans­sız­lık­tan kur­tu­lup şam­pi­yonluk yo­lun­da ge­re­ken kat­kı­yı sağ­la­ya­ca­ğım” ce­va­bı­nı ver­di­ği be­lir­til­di. > M. Emin ULUÇ PAF’LA MAÇ YAP­TI­LAR An­ka­ras­por ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren F.Bah­çe’de ye­dek ağır­lık­lı kad­ro, dün Sa­man­dı­ra’da PAF ta­kı­mıy­la ha­zır­lık ma­çı yap­tı. Oy­na­ma fır­sa­tı bu­la­ma­yan fut­bol­cu­la­rın son du­ru­mu­nu gör­mek is­te­yen Ara­go­nes, ma­çı bü­yük bir dik­kat­le iz­le­di. 4-0 bi­ten maç­ta A ta­kı­mın gol­le­ri­ni Bu­rak (2), İl­han ve Ali Bil­gin at­tı. Sa­kat­lık­la­rı sü­ren Alex, Can ve Güi­za Men­di­on­do yö­ne­ti­min­de ça­lış­tı. ARAGONES: HEMEN HAVAYA GİRMEYİN Der­bi za­fe­ri­nin ar­dın­dan şam­pi­yon­luk şar­kı­la­rı söy­le­me­ye baş­la­yan F.Bah­çe­li fut­bol­cu­la­ra bir u­ya­rı da A­ra­go­nes’ten gel­di. Yö­ne­ti­min, “Ha­va­ya gir­me­yin, ken­di­ni­ze ge­lin” i­ka­zı­nın ar­dın­dan İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı da nor­mal­de id­man ön­ce­si yap­tı­ğı top­lan­tı­la­ra ek o­la­rak ant­ren­man so­nun­da da top­lan­tı ya­pa­rak u­ya­rı­lar­da bu­lun­du. F.BAHÇE NOTLARI ‘Aşk’ pat­la­ma­sı! F.Bah­çe­li fut­bol­cu­la­rı G.Sa­ray der­bi­si­ne mo­ti­ve eden Aşk Tu­tul­ma­sı fil­mi­ne bü­yük il­gi baş­la­dı. 4-1’lik der­bi za­fe­ri­nin ar­dın­dan ta­raf­tar­la­rın F.Bah­çe sev­da­sı­nı iş­le­yen ro­man­tik ko­me­di tar­zın­da­ki fil­me yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği öğ­re­nil­di. Gös­te­ri­me gir­di­ği ilk gün­ler­de faz­la ha­sı­lat yap­ma­yan film der­bi son­ra­sı ta­van yap­tı. Re­ka­bet kı­zış­tı Se­zon ba­şın­dan be­ri sa­kat­lık­lar se­be­biy­le kad­ro kri­zi ya­şa­yan F.Bah­çe’de ‘Şim­di kim oy­na­ya­cak’ sı­kın­tı­sı ya­şa­nı­yor. Ön­der’in iyi­leş­me­si Gök­han’ı, Ve­der­son’un iyi­leş­me­si Car­los’u zor­lar­ken, Dei­vid, Ka­zım’dan for­ma­yı kap­tı bi­le. En bü­yük sa­vaş ise ön li­be­ro­da­ki 2 for­ma için Sel­çuk, Jo­si­co, Em­re ve Mal­do­na­do ara­sın­da ya­şa­nı­yor. “Za­yıf­la bi­raz” *F.Bah­çe sa­vun­ma­sı­nın za­yıf kar­nı “sol be­ke” Ara­go­nes uya­rı­sı. Se­zon ba­şın­dan bu ya­na sa­kat­lık­lar se­be­biy­le Ro­ber­to Car­los’a mah­kum olan Ara­go­nes, sam­ba­cı­yı uyar­dı. Car­los’a “Bir an ön­ce faz­la ki­lo­la­rın­dan kur­tul ve for­mu­nu yük­selt” di­yen İs­pan­yol, “Kim­se­nin ye­ri ga­ran­ti de­ğil” di­ye­rek de di­ğer oyun­cu­la­ra göz­da­ğı ver­di. ‘4-1’ kam­pan­ya­sı *14-30 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da Fe­ne­ri­um ma­ğa­za­la­rın­dan ya­pı­la­cak alış­ve­riş­ler­de, 4 adet teks­til ürü­nü ala­na, al­mış ol­du­ğu bu 4 ürün ara­sın­dan en dü­şük fi­yat­lı ola­nı he­di­ye edi­le­cek. F.Bah­çe Pa­zar­la­ma De­part­ma­nı, der­bi­de ta­ri­hi ra­kip­le­ri G.Sa­ray’ı 4-1 yen­me­le­ri­ne atıf­ta bu­lu­na­rak kam­pan­ya­nın adı­nı, “4-1 Ya­nın Sa­rı La­ci­vert’’ koy­du. Alex ‘Yo­kum’ de­di *Es­ki­şe­hir ma­çın­da ya­şa­dı­ğı sa­kat­lı­ğın ar­dın­dan Ar­se­nal ve G.Sa­ray mü­ca­de­le­le­rin­de de for­ma gi­ye­me­yen Alex’in An­ka­ra kar­şı­sın­da da oy­na­ma­ya­ca­ğı ke­sin­leş­ti. Bre­zil­ya­lı yıl­dız, ken­di in­ter­net si­te­sin­den yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ken­di­mi iyi his­set­mi­yo­rum. Ho­cam da be­ni ris­ke et­mek is­te­mi­yor. An­ka­ra ma­çın­da yo­kum” şek­lin­de ko­nuş­tu. Zi­co şam­pi... *Öz­be­kis­tan’ın Bun­yod­kor ku­lü­bü­nü ça­lış­tı­ran Fe­ner­bah­çe’nin es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Art­hur Zi­co, ta­kı­mı­nın bu­gün An­di­can ma­çı­nı ka­zan­ma­sı ha­lin­de, li­gin bi­ti­mi­ne 2 haf­ta ka­la res­men şam­pi­yon­lu­ğu­nu ilan ede­cek. Bre­zil­ya­lı yıl­dız fut­bol­cu Ri­val­do’nun da top koş­tur­du­ğu Bun­yod­kor’u ey­lül ayın­da tes­lim alan Zi­co, Öz­be­kis­tan Li­gi’nde ta­kı­mı ba­şın­da çık­tı­ğı 7 maç­ta da ga­lip gel­me­yi ba­şar­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT