BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­rış: Ö­zür­lü ço­cuk­la­ra iş­ken­ce id­di­a­ları ya­lan

Ba­rış: Ö­zür­lü ço­cuk­la­ra iş­ken­ce id­di­a­ları ya­lan

Es­ki York Dü­şe­si Fer­gu­son’un bir re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zin­de çek­ti­ği­ni id­di­a et­ti­ği gö­rün­tü­ler­le il­gi­li so­ruş­tur­ma ta­mam­lan­dı. Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu Ge­nel Mü­dü­rü İs­ma­il Ba­rış “Kö­tü mu­ame­le ve iş­ken­ce gi­bi tak­dim edi­len id­di­ala­rın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı anlaşılmıştır” dedi.> AN­KA­RA Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu (SHÇEK) Ge­nel Mü­dü­rü İs­ma­il Ba­rış, Sa­ray Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zin­de ya­pı­lan so­ruş­tur­ma­nın ta­mam­lan­dı­ğı­nı bil­di­re­rek, “So­ruş­tur­ma so­nu­cun­da kö­tü mu­ame­le ve iş­ken­ce gi­bi tak­dim edi­len id­di­ala­rın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı, ge­rek mü­fet­tiş­le­rin in­ce­le­me­le­ri, ge­rek ça­lı­şan­lar ve ge­rek­se he­yet­te bu­lu­nan­la­rın ifa­de­le­rin­den an­la­şıl­mış­tır” de­di. Ba­rış, es­ki York Dü­şe­si Sa­rah Fer­gu­son ve eki­bi­nin, Sa­ray Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi­ne gi­riş­le­ri­nin ka­nun, usul ve izin yön­tem­le­ri açı­sın­dan araş­tı­rıl­dı­ğı­nı, ITV te­le­viz­yo­nun­da yer alan gö­rün­tü­ler­le il­gi­li ge­rek­li so­ruş­tur­ma­nın ta­mam­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. SHÇEK mü­fet­tiş­le­ri­nin yap­tı­ğı so­ruş­tur­ma ra­po­ru­nu ken­di­ne sun­duk­la­rı­nı an­la­tan Ba­rış, ya­pı­lan so­ruş­tur­ma so­nu­cun­da ge­rek ku­rum ça­lı­şan­la­rı­nın ge­rek­se Fer­gu­son’un eki­bin­de­ki ter­cü­man­la­rın ge­len zi­ya­ret­çi­le­ri ba­ğış amaç­lı ge­len ya­ban­cı­lar ola­rak dü­şün­dük­le­ri ve Fer­gu­son ol­du­ğu­nu bil­me­dik­le­ri­nin an­la­şıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ba­rış, şöy­le ko­nuş­tu: “Bir özür­lü­mü­zün otur­du­ğu kol­tu­ğa de­ğil de ya­nın­da­ki ka­ne­pe ters yön­den bağ­lan­ma­sı dik­ka­ti­mi­zi çek­ti. Bü­tün gö­rü­şü­len ta­nık­lar­dan alı­nan bil­gi­ye gö­re, şim­di­ye ka­dar ku­rum­da bu şe­kil­de ge­çi­ci bir tes­pi­tin hiç ya­pıl­ma­dı­ğı be­lir­len­di. Bu da biz­de ko­nu­ya iliş­kin gö­rün­tü­nün ekip ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­mış bir kur­gu ol­du­ğu iz­le­ni­mi uyan­dır­mış­tır.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT