BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 3.25 o­pe­ras­yo­nu

3.25 o­pe­ras­yo­nu

Lüks otomobilleri, özellikle bir markanın “3.25 serisi”ndeki modelleri çalan 14 ki­şi­lik çe­te çö­ker­til­di



> Ba­ya­zıt Ce­be­ci AN­KA­RA İHA Baş­kent­te, çal­dık­la­rı lüks oto­mo­bil­le­ri par­ça­la­ya­rak ya da sah­te bel­ge dü­zen­le­ye­rek sa­tan bir şe­be­ke­ye yö­ne­lik dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 14 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Şu­be Mü­dür­lü­ğü Oto Hır­sız­lık Bü­ro Amir­li­ği ekip­le­ri, Al­tın­dağ il­çe­sin­de ba­zı ki­şi­le­rin lüks oto­mo­bil çal­dık­la­rı­nı tes­pit et­ti. Ya­pı­lan tes­pit­le­rin ar­dın­dan ‘3.25’ adı al­tın­da bir ope­ras­yon baş­la­tıl­dı. Şe­be­ke­nin ço­ğun­luk­la bir oto­mo­bil mar­ka­sı­nın 3.25 se­ri­si mo­del­le­ri­ni çal­ma­la­rı se­be­biy­le ope­ras­yo­na “3.25” adı ve­ril­di­ği öğ­re­nil­di. Yak­la­şık 4 ay sü­ren ta­ki­bin ar­dın­dan An­ka­ra ge­ne­lin­de eş za­man­lı dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 14 zan­lı gö­zal­tı­na alın­dı. Ope­ras­yon­da, zan­lı­la­rın çal­dı­ğı tes­pit edi­len çe­şit­li mar­ka­lar­da 22 oto­mo­bil ele ge­çi­ril­di. Şüp­he­li­le­rin ev ve iş yer­le­rin­de ya­pı­lan ara­ma­lar­da ise 2 adet ta­ban­ca, 19 adet sah­te 100’lük ABD do­la­rı, 1 adet ça­lın­tı plaz­ma te­le­viz­yon, oto­mo­bil düz kon­tak apa­ra­tı ve çok sa­yı­da ça­lın­tı oto­mo­bil ye­dek par­ça­la­rı ele ge­çi­ril­di. Po­lis sor­gu­la­rı ta­mam­la­na­rak, “suç iş­le­mek ama­cıy­la ör­güt kur­mak, oto hır­sız­lı­ğı, sah­te pa­ra bu­lun­dur­mak”tan ad­li­ye­ye sevk edi­len 14 şa­hıs­tan 12’si tu­tuk­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT