BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tor­ba­cı çe­te­si­ne po­lis­ten dar­be

Tor­ba­cı çe­te­si­ne po­lis­ten dar­be

Üm­ra­ni­ye İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’ne bağ­lı Asa­yiş Bü­ro Amir­li­ği ekip­le­ri, ön­ce­ki gün Ye­ni Çam­lı­ca Ma­hal­le­si’nde bir eve bas­kın dü­zen­le­di.Üm­ra­ni­ye İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’ne bağ­lı Asa­yiş Bü­ro Amir­li­ği ekip­le­ri, ön­ce­ki gün Ye­ni Çam­lı­ca Ma­hal­le­si’nde bir eve bas­kın dü­zen­le­di. Bas­kın­da, uyuş­tu­ru­cu su­çun­dan tu­tuk­lu bu­lun­du­ğu Kır­şe­hir Ce­za­evi’nden fi­rar et­ti­ği öğ­re­ni­len M.M.S. (49) ile oğ­lu R.S. (19) kıs­kıv­rak ya­ka­lan­dı. Ya­pı­lan sor­gu­la­ma­lar ve ta­kip so­nu­cu tor­ba­cı ola­rak ça­lı­şan ba­ba ve oğu­la mal bul­du­ğu id­di­a edi­len A.K. (36), M.T. (27) ve S.G. (23) po­lis ta­ra­fın­dan ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­dı. De­rin­leş­ti­ri­len sor­gu­la­ma­la­rın ar­dın­dan şe­be­ke­nin sil­si­le yo­luy­la ça­lış­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. Alı­nan ifa­de­le­ri de­tay­la­rıy­la in­ce­le­yen po­lis, şe­be­ke­nin ele­ba­şı ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len S.C. (44) ve N.B.’ye (51) de ula­şa­rak zan­lı­la­rı gö­zal­tı­na al­dı. Ya­ka­la­nan şüp­he­li­le­rin ev ve üzer­le­rin­de ya­pı­lan ara­ma­lar­da 1.5 kg es­rar ve 15 fi­şek bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT