BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Be­der’in ö­lü­mü­ne 3 yıl 4 ay ha­pis

Be­der’in ö­lü­mü­ne 3 yıl 4 ay ha­pis

Bü­yük­çek­me­ce’de de­niz­de yü­zer­ken, ba­ca­ğı bir tek­ne­nin per­va­ne­si­ne ka­pı­lan İs­tan­buls­por alt­ya­pı o­yun­cu­su Rıd­van Be­der’in ö­lü­mü­ne i­liş­kin yar­gı­la­nan sa­nık 3 yıl 4 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.Bü­yük­çek­me­ce’de de­niz­de yü­zer­ken, ba­ca­ğı bir tek­ne­nin per­va­ne­si­ne ka­pı­lan İs­tan­buls­por alt­ya­pı o­yun­cu­su Rıd­van Be­der’in ö­lü­mü­ne i­liş­kin yar­gı­la­nan sa­nık 3 yıl 4 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Ba­kır­köy Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan id­di­a­na­me­de, ö­len Rıd­van Be­der’in (16), 21 Tem­muz 2006’da be­ra­be­rin­de­ki 4 ki­şiy­le kap­tan­lık bel­ge­si ol­ma­yan Er­han Ök­tem’in kul­lan­dı­ğı tek­ney­le de­ni­ze a­çıl­dı­ğı an­la­tı­lı­yor­du. Sa­nık Ök­tem’in 261 p­ro­mil al­kol­lü ol­du­ğu be­lir­ti­len id­di­a­na­me­de, sa­nı­ğın, tek­ne­nin ar­ka kıs­mın­da yüz­dü­ğü­nü bil­di­ği hal­de tek­ne­nin mo­to­ru­nu ça­lış­tı­ra­rak Be­der’in öl­me­si­ne ne­den ol­du­ğu i­fa­de e­di­li­yor­du. Ba­ca­ğı tek­ne­nin per­va­ne­si­ne ka­pı­la­rak ko­pan, di­ğer ba­ca­ğı da za­rar gö­ren Be­der, kal­dı­rıl­dı­ğı İs­tan­bul Ü­ni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­sin­de öl­müş­tü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT