BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bebeğini as­ke­rî he­li­kop­ter­de doğurdu

Bebeğini as­ke­rî he­li­kop­ter­de doğurdu

Si­irt’in Per­va­ri il­çe­si­ne bağ­lı Ok­çu­lar kö­yün­de ha­mi­le ka­dın, has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lır­ken 3. Ko­man­do Tu­gay Ko­mu­tan­lı­ğı’na a­it he­li­kop­ter­de do­ğum yap­tı.Si­irt’in Per­va­ri il­çe­si­ne bağ­lı Ok­çu­lar kö­yün­de ha­mi­le ka­dın, has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lır­ken 3. Ko­man­do Tu­gay Ko­mu­tan­lı­ğı’na a­it he­li­kop­ter­de do­ğum yap­tı. Ok­çu­lar kö­yün­de i­ka­met e­den Hü­se­yin Şen­gül’ün köy muh­ta­rı­na, ha­mi­le o­lan e­şi Sa­a­det Şen­gül’ün do­ğum za­ma­nı­nın geç­ti­ği­ni, an­ne ve be­be­ğin sağ­lık du­ru­mun­dan en­di­şe­len­di­ği­ni bil­dir­me­si ü­ze­ri­ne as­ke­ri yet­ki­li­ler­den yar­dım is­ten­di. Si­irt Va­li­si Ne­ca­ti Şen­türk do­ğum san­cı­la­rı çe­ken has­ta­nın der­hal Si­irt’e ge­ti­ri­le­bil­me­si i­çin 3. Ko­man­do Tu­gay Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Öz­han A­yaş’tan yardım ta­lep edince S­korsky ti­pi he­li­kop­ter, be­ra­be­rin­de­ki uz­man he­kim­ler­le bir­lik­te kö­ye sevk e­dil­di. He­li­kop­ter­de san­cı­la­rı ar­tan ka­dın, bir kız ço­cu­ğu dün­ya­ya ge­ti­rdi. An­ne Sa­a­det Şen­gül, ken­di­si­ni has­ta­ne­ye ye­tiş­ti­ren as­ker­le­re te­şek­kür et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT