BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Men­tor­ler gö­rev ba­şın­da

Men­tor­ler gö­rev ba­şın­da

Ni­ha­yet men­tor­lük ha­ya­ta geç­ti. Çok ko­nu­şul­du, çok tar­tı­şıl­dı, ama uy­gu­la­ma­yı bu MHK baş­lat­tı. Bi­ri­kim­le­ri ve tec­rü­be­le­ri as­la tar­tı­şıl­ma­ya­cak olan 4 men­tör, 2’şer ha­ke­mi ya­kın ta­ki­be al­dı. Bu ha­kem­le­ri iz­le­ye­cek, ek­sik­le­ri­ni söy­le­ye­cek, eği­tim­le­ri­ne kat­kı sağ­la­ya­cak.Ni­ha­yet men­tor­lük ha­ya­ta geç­ti. Çok ko­nu­şul­du, çok tar­tı­şıl­dı, ama uy­gu­la­ma­yı bu MHK baş­lat­tı. Bi­ri­kim­le­ri ve tec­rü­be­le­ri as­la tar­tı­şıl­ma­ya­cak olan 4 men­tör, 2’şer ha­ke­mi ya­kın ta­ki­be al­dı. Bu ha­kem­le­ri iz­le­ye­cek, ek­sik­le­ri­ni söy­le­ye­cek, eği­tim­le­ri­ne kat­kı sağ­la­ya­cak. Ge­çen haf­ta gö­re­ve baş­la­yan 4 men­tor ve ken­di­le­ri­ne bağ­lı ha­kem­ler şun­lar: Ha­san Cey­lan: (Su­at Ars­lan­bo­ğa, Mu­ham­met Baş­kan) Do­ğan Ba­ba­can: (Ser­kan Çı­nar, Hü­se­yin Sa­ban­cı) Yu­suf Na­moğ­lu: (Ha­san Kü­pe­li, Öz­gür Yan­ka­ya) Ta­lat To­kat: (Ab­dul­lah Yıl­maz, Y.Ke­mal Uğur­lu). Ha­yır­lı ol­sun. >> Ha­kem­le­ri hor kul­la­nı­yor­su­nuz! Bün­ya­min Ge­zer 9 Ka­sım pa­zar gü­nü G.An­tep-Be­le­di­ye ma­çı­nı yö­net­ti. Pa­zar ak­şa­mı An­ka­ra’ya dön­dü. Pa­zar­te­si sa­ba­hı ra­po­ru­nu ha­zır­lar­ken, Trab­zon-Be­şik­taş ma­çı­nın teb­li­ga­tı­nı al­dı. Ay­nı gün An­ka­ra’dan Trab­zon’a uç­tu, 11 Ka­sım Sa­lı gü­nü Trab­zon-Be­şik­taş ma­çı­nı yö­net­ti. 48 sa­at­te iki ay­rı ik­lim­de, iki ay­rı sta­tü­de iki maç. Şim­di MHK‘ya so­ru­yo­rum: 1- Bu Bün­ya­min Ge­zer dı­şın­da­ki ha­kem­le­re say­gı­sız­lık de­ğil mi­dir? 2- Bün­ya­min Ge­zer’in ai­le­si­ne, işi­ne önem ver­me­mek de­ğil mi­dir? 3- Bu ta­yin­ler plan­la­ma ko­nu­sun­da ek­sik ol­du­ğu­nu­zu gös­ter­mez mi? Kad­ro­yu eko­no­mik kul­lan­ma­yın­ca, li­gin son çey­re­ğin­de ne ya­pa­cak­sı­nız? 4- Bi­raz faz­la sağ­lam­cı de­ğil mi­si­niz? >> Yar­dım­cı­la­ra san­sür MHK geç­ti­ği­miz haf­ta ku­pa maç­la­rıy­la bir­lik­te ye­ni bir uy­gu­la­ma baş­lat­tı. Ar­tık yar­dım­cı ha­kem­le­ri açık­la­mı­yor! (Ha­kem­le­ri de çar­şam­ba gü­nü açık­lı­yor.) Se­bep, ge­çen haf­ta bir ma­çın yar­dım­cı­la­rı ve ha­ke­mi de­şif­re ol­muş. Bu MHK’yi üz­müş, hat­ta söz­ko­nu­su ma­çın yar­dım­cı ha­kem­le­ri de­ğiş­ti­ril­miş. Ben bir ga­ze­te­ci ola­rak şef­faf­lı­ğın her ge­çen gün ge­liş­me­sin­den mut­lu olu­yor­dum. Es­ki­den bir ma­çın göz­lem­ci­si­ni mü­sa­ba­ka­dan son­ra bi­le öğ­re­ne­bil­mek bü­yük bir ga­ze­te­ci­lik ola­yıy­dı. Ney­se ki bun­lar aşıl­dı. Not­lar açık­lan­ma­ya baş­lan­mış­tı. Not­lar giz­len­di. Şim­di yar­dım­cı­lar giz­le­ni­yor. Bu­nun ki­me ne fay­da­sı olur? Her­han­gi bir tu­rizm acen­ta­sı­nın bil­gi­sa­yar ka­yıt­la­rı­na gi­rer uçak bi­let­le­rin­den se­ya­hat­le­ri ve maç­la­rı tes­pit ede­bi­lir­si­niz. Şef­faf­lık iyi­dir. Giz­li, sak­lı iş­ler­den kim­se­ye fay­da yok. >> So­mer Ka­ra­kaş bı­rak­tı Ha­kem Der­ne­ği Di­sip­lin Ku­ru­lu Baş­ka­nı Av.So­mer Ka­ra­kaş dört bu­çuk yıl­dır sür­dür­dü­ğü bu gö­rev­den 5 Ka­sım’da is­ti­fa et­ti. Di­sip­lin Ku­ru­lu 31 Ekim’de An­ka­ra’da top­lan­dı. MHK ve TFF’yi suç­la­yan Çe­tin Sa­rı­gül dos­ya­sı gö­rü­şü­le­cek­ti. Sa­rı­gül ya­zı­lı sa­vun­ma­sı­nı ver­miş­ti. Ku­rul­da So­mer Ka­ra­kaş baş­kan­lı­ğın­da Bur­han Mer­mer (An­ka­ra), İl­ha­mi Çe­tin (Di­yar­ba­kır), Ve­dat Vec­di Ak­ça (Zon­gul­dak), Bi­na­li Kar­tal (İs­tan­bul) bu­lu­nu­yor. So­mer Ka­ra­kaş ve Ve­dat Vec­di Ak­ça kı­na­ma ce­za­sı ta­raf­ta­rı, di­ğer 3 üye “her­han­gi bir ce­za ta­yi­ni­ne ge­rek yok” di­yor. Ka­rar oy çok­lu­ğuy­la (3-2) çı­kı­yor. Ve ce­za ve­ril­mi­yor. Ge­çen haf­ta Ha­kem Der­ne­ği Di­sip­lin Ku­ru­lu’nun TFF Baş­ka­nı’nı kız­dı­ra­ca­ğı­nı yaz­mış­tım. Sev­gi­li bü­yü­ğüm Öcal Abi, Fe­de­ras­yo­nun der­nek iş­le­ri­ne ka­rış­ma­sı­nın yan­lış ola­ca­ğı­nı ifa­de eden ya­zı yaz­dı. Doğ­ru­su, ide­ali Öcal Abi’nin de­di­ği gi­bi... Ama bu­ra­sı Tür­ki­ye. Bu ül­ke­nin ken­di ger­çek­le­ri var. FI­FA lis­te­si­ni TFF Baş­ka­nı im­za­lar. Ha­kem, “üç ku­ruş pa­ra­sı­nı” TFF Baş­ka­nı im­za­la­ma­dı­ğı za­man çe­ke­mez. TFF Baş­ka­nı pa­ra­yı ver­mez­se, ha­kem se­mi­ner ya­pa­maz, eği­tim gö­re­mez, se­ya­hat ede­mez. Der­ne­ğin her­han­gi bir şu­be­si ha­ke­min hak­kı hu­ku­ku için ça­lış­sa me­se­le yok. Şu an­da öy­le şu­be­ler var ki, “Mah­mut Öz­ge­ner’i, Oğuz Sar­van’ı, Ke­mal Din­çer’i ve bu ku­rul­la­rı na­sıl yıp­ra­ta­bi­li­riz. MHK üye­si­ni na­sıl kü­çük dü­şü­re­bi­li­riz” ko­nu­su­na ken­di­si­ni ada­mış du­rum­da. Şu da bir ger­çek; bu der­ne­ğin ge­nel mer­kez yö­ne­tim ku­ru­lun­da­ki­le­rin bü­yük ek­se­ri­ye­ti Fe­da­ras­yon ile ters düş­müş. Gö­rev ve­ril­mi­yor. Söz­ko­nu­su olan böy­le bir der­nek!. Bu­ra­da ki­şi­le­ri as­la suç­la­mı­yo­rum. Sis­te­mi re­vi­ze et­me­li. >> Kı­sa kı­sa... Der­bi­nin ha­ke­mi Hü­se­yin Gö­çek’in no­tu 8.3, yar­dım­cı­la­rı Ser­kan Ok 8.6, Aleks Taş­çı­oğ­lu’nun ise 8.5 gel­di. TFF Nec­det Er­di­lek’in der­bi­de­ki no­tun­dan ve ra­po­run­dan çok mem­nun ol­muş ol­ma­lı ki, yıl­dı­rım hı­zıy­la Bur­sa-Be­şik­taş ma­çıy­la ödül­len­dir­di. >> Me­saj ku­tu­su! “He­lal ol­sun Fa­tih Tan­fer’e!... İz­mir’i ve Ege’yi şa­ha kal­dır­dı. Bü­tün der­bi­ler ve 4 bü­yük­le­rin maç­la­rı­nın göz­lem­ci­le­ri İz­mir’den. Erol Er­soy’un 3’ün­cü F.Bah­çe ma­çı. Nec­det Er­di­lek 3 haf­ta­dır üst üs­te ma­ça gi­di­yor. Fa­tih Be­yin diş­le­ri çü­rü­dü ga­li­ba!” >> Ya­rın ak­şam TGRT Ha­ber TV’de ko­nu­ğum ca­mi­a­nın say­gın i­sim­le­rin­den Er­tuğ­rul Di­lek... >> HAKEM - METRE Maç Hakem Maç KK SK Penaltı Gözlemci G.Bir­li­ği-Trab­zon Fı­rat Ay­dı­nus 7.ma­çı 5 37 1 Murat Ilgaz F.Bah­çe-An­ka­ra Yu­nus Yıl­dı­rım 7.ma­çı - 20 - Erol Ersoy Ko­ca­eli-De­niz­li Cü­neyt Ça­kır 6.ma­çı 7 23 2 İbrahim Aksoy Es­ki­şe­hir-A.Gü­cü Ser­kan Çı­nar 2.maç - 1 - Doğan Şen Bur­sa-Be­şik­taş Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu 5.ma­çı 2 15 2 Necdet Erdilek G.Sa­ray-B.Be­le­di­ye Sel­çuk De­re­li 6.ma­çı 1 23 1 Engin Kurt Si­vas-Kon­ya Ha­kan Öz­kan 5.ma­çı - 10 1 Turgut Sığıç Ha­cet­te­pe-G.An­tep Ab­dul­lah Yıl­maz 3.ma­çı - 14 - Metin Aydoğan Kay­se­ri-An­tal­ya Sü­ley­man Abay 6.ma­çı 3 34 2 Halit Gerçeker
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT