BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > S­kib­be’ye rağ­men

S­kib­be’ye rağ­men

Ku­pa mü­ca­de­le­le­ri stra­te­ji maç­la­rı­dır. Ne ka­dar çok po­zis­yon üret­ti­ği­niz de­ğil ta­be­la­yı na­sıl şe­kil­len­dir­di­ği­niz önem­li­dir. He­le G.Sa­ray gi­bi haf­ta­da üç maç oy­na­yan ta­kım­lar için “oyun­cu sağ­lı­ğı” maç ka­zan­mak ka­dar önem­li­dir. O yüz­den dün ge­ce­ki For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı B Gru­bu’nda Kay­se­ris­por­la kar­şı­la­şan G.Sa­ray kar­şı­laş­ma­ya çok ür­kek ve dik­kat­li baş­la­dı.Ku­pa mü­ca­de­le­le­ri stra­te­ji maç­la­rı­dır. Ne ka­dar çok po­zis­yon üret­ti­ği­niz de­ğil ta­be­la­yı na­sıl şe­kil­len­dir­di­ği­niz önem­li­dir. He­le G.Sa­ray gi­bi haf­ta­da üç maç oy­na­yan ta­kım­lar için “oyun­cu sağ­lı­ğı” maç ka­zan­mak ka­dar önem­li­dir. O yüz­den dün ge­ce­ki For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı B Gru­bu’nda Kay­se­ris­por­la kar­şı­la­şan G.Sa­ray kar­şı­laş­ma­ya çok ür­kek ve dik­kat­li baş­la­dı. G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Skib­be, as­la­rı­nı din­len­dir­mek adı­na ka­le­ye Ay­kut‘u al­mış. Ay­dın, Meh­met To­pal ve Fer­di‘ye de ilk on bir­de yer ver­miş­ti. Ma­çın ilk bö­lü­mün­de et­ki­li gö­rü­nen ta­raf sol­dan Meh­met Eren ve Olem­be ile hız­lı çı­kış­lar ya­pan Kay­se­ris­por’du. Ag­ha­ho­wa, Meh­met To­puz, Tur­gay ve Sa­ido­u ile net po­zis­yon­lar ya­ka­la­dı­lar. An­cak, bu hü­cum de­ne­me­le­rin­de G.Sa­ray sa­vun­ma­sı­nı aşa­ma­dı­lar. Özel­lik­le Olem­be‘nin yo­ru­lup oyun­dan çık­tı­ğı ana ka­dar sol­dan, Meh­met To­puz‘un sağ­dan bin­dir­me­le­ri ve Ra­gıp‘ın sı­fı­ra ka­dar ine­rek yap­tı­ğı or­ta­lar, G.Sa­ray­lı­la­rı ter­le­ten an­lar­dı. An­cak gol ge­tir­me­di. He­le ikin­ci ya­rı­da Ag­ha­ho­wa‘nın bir po­zis­yo­nu var­dı ki, in­sa­na “bu da ka­çar mı, tak ça­ta­la?” di­ye saç baş yol­dur­tan cins­ten­di. Ol­ma­dı, ola­ma­dı! G.Sa­ray’da gü­nün­de olan bir ka­le­ci Ay­kut ve bu atak­la­rı us­ta­ca kar­şı­la­yıp, et­ki­siz kı­lan Ay­han ile Mei­ra gi­bi iki us­ta var­dı. Tec­rü­be­li fut­bol­cu Ay­han‘ın ka­zan­dı­ğı top­la­rı, uzun vu­ruş­lar­la Kay­se­ris­por sa­vun­ma­sı­nın ar­ka­sı­na ata­rak, Ba­ros‘u po­zis­yo­na sok­ma­sı da dik­ka­te de­ğer­di. Ne var ki hem bu po­zis­yon­lar­da hem de Lin­coln‘ün kul­lan­dı­ğı ser­best vu­ruş­lar­da ka­le­ci Sou­ley­ma­no­u çok ba­şa­rı­lıy­dı. Meh­met To­pal‘ın ka­fa vu­ru­şu­nu so­ğuk­kan­lı­lık­la kon­trol eden ve kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı po­zis­yon­da Ba­ros‘a gol iz­ni ver­me­yen Ka­me­run­lu ka­le­ci, De­niz­li dep­las­ma­nın­da­ki kö­tü oyu­nun­dan do­la­yı bir an­lam­da ken­di­ni se­yir­ci­si­ne af­fet­ti­ren önem­li kur­ta­rış­lar yap­tı. G.Sa­ray’ın maç­ta­ki en önem­li ata­ğı Fer­di‘nin ce­za sa­ha­sı­na or­ta­sın­da Ali Tu­ran’ın top­la el­le oy­na­ma­sıy­dı. An­cak ma­çın ha­ke­mi Mus­ta­fa Ka­mil Abi­toğ­lu bu po­zis­yo­nu “el­le oy­na­ma” de­ğil “çarp­ma” ola­rak de­ğer­len­dir­di­ği için G.Sa­ray’ın pe­nal­tı­sı­nı bu­har­laş­tı git­ti. Eleş­ti­ri­ler­den ce­sa­re­ti kı­rı­lan Skib­be ikin­ci ya­rı­da, Ar­da ve Ümit Ka­ran si­lah­la­rı­nı kul­lan­ma ka­ra­rı­nı ve­rir­ken bi­raz ce­sur ol­sa Mi­lan Ba­ros‘u çı­kar­mak ye­ri­ne çift san­tra­for­la dön­se bel­ki de ma­çı da­ha er­ken ko­pa­ra­bi­lir­di. Ay­kut’un son da­ki­ka go­lü G.Sa­ray’ı da kur­tar­dı, Skib­be’yi de... Ama bu oyun da, bu gol de çok tar­tış­ma gö­tü­rür...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT