BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DENİZLİ: Baskı olmaz

DENİZLİ: Baskı olmaz

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü “Ta­ri­hî ba­şa­rı­la­ra im­za at­tı­ğım Bur­sa şeh­rin­de gü­zel kar­şı­la­na­ca­ğı­mı­za e­mi­nim” de­diBe­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü “Ta­ri­hî ba­şa­rı­la­ra im­za at­tı­ğım Bur­sa şeh­rin­de gü­zel kar­şı­la­na­ca­ğı­mı­za e­mi­nim” de­di P­ROB­LE­Mİ A­ŞAR­LAR Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Bur­sas­por kar­şı­sın­da ta­kı­mı ve ken­di­si ü­ze­rin­de bas­kı ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. İ­ki ta­kım a­ra­sın­da­ki ger­gin­li­ğin çö­züm­len­me­ye­cek bir p­rob­lem ol­ma­dı­ğı­nı da be­lir­ten De­niz­li, “Türk fut­bol ta­ri­hi­nin en ö­nem­li maç­la­rı­nı Bur­sa’da oy­na­dım. Bur­sa hal­kı­na kar­şı ay­rı bir sev­gim var. Bu­nun on­lar da far­kın­da. Bu se­bep­le bi­zi gü­zel kar­şı­la­ya­cak­la­rı­nı bi­li­yo­rum. Be­nim ve fut­bol­cu­la­rı­mın ü­ze­rin­de bir bas­kı ol­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Be­şik­taş i­le Bur­sas­por­lu fut­bol­se­ver­le­rin, a­ra­la­rın­da­ki bu p­rob­le­mi ko­nu­şa­rak a­şa­ca­ğın­dan e­mi­nim” şeklinde konuştu. TAKIMDAN MEMNUN Ge­nel an­lam­da fut­bol­cu­la­rı­nın per­for­man­sın­dan mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­yen Mus­ta­fa De­niz­li, son haf­ta­lar­da e­leş­ti­ri a­lan Se­ric ve Ser­dar Kur­tu­luş’a sa­hip çık­tı. De­niz­li, “T­rab­zon ma­çın­da Se­ric’in oy­na­ya­ca­ğı­nı ben tah­min e­di­yor­dum a­ma o tah­min et­mi­yor­du. Maç­ta­ki per­for­man­sı fe­na de­ğil­di. Ö­te yan­dan her fut­bol­cu za­man i­çe­ri­sin­de dü­şüş ya­şa­ya­bi­lir. Ser­dar Kur­tu­luş da bu­nu ya­şı­yor. Kı­sa za­man­da to­par­la­na­ca­ğın­dan e­mi­nim. Şu an i­çin tek ü­zün­tü­müz sa­kat­lı­ğı sü­ren ve Es­ki­şe­hir ma­çı­na ka­dar oy­na­ma­sı­nın zor ol­du­ğu­nu öğ­ren­di­ğim Si­vok’un a­ra­mı­za geç ka­tı­la­cak ol­ma­sı” dedi. > Bilgehan Can ­Gök­han kor­kut­tu Be­şik­taş’ın mil­li fut­bol­cu­su Gök­han Zan dün ya­pı­lan id­man­da tek­nik he­ye­ti kor­kut­tu. Ya­şa­dı­ğı sa­kat­lık­lar se­be­biy­le u­zun sü­re ta­kım­dan ay­rı ka­lan Gök­han, Del­ga­do i­le gir­di­ği i­ki­li mü­ca­de­le sı­ra­sın­da sa­kat­lan­dı. Tec­rü­be­li fut­bol­cu yak­la­şık 15 da­ki­ka sü­ren te­da­vi­si­nin ar­dın­dan id­ma­na de­vam e­din­ce Mus­ta­fa De­niz­li de de­rin bir oh çek­ti. (Cem BA­ŞA­RA­NER) ­Tel­lo ye­ni­den mil­li Be­şik­taş’a gel­di­ği gün­den bu ya­na sa­de­ce 20 A­ğus­tos 2008 ta­ri­hin­de oy­na­nan Tür­ki­ye-­Şi­li ö­zel ma­çın­da Mil­li Ta­kım kad­ro­su­na a­lı­nan Rod­ri­go Tel­lo, ye­ni­den da­vet al­dı. Tel­lo, ül­ke­si­nin 19 Ka­sım’da İs­pan­ya i­le oy­na­ya­ca­ğı ha­zır­lık ma­çı i­çin kad­ro­ya ça­ğı­rıl­dı. Delgado dönüyor Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le T­rab­zon ma­çın­da for­ma gi­ye­me­yen Ma­ti­as Del­ga­do’nun Bur­sa kar­şı­sın­da oy­na­ya­bi­le­ce­ği a­çık­lan­dı. Ku­lüp Dok­to­ru Ay­han Op­tur, Cis­se’nin du­ru­mu­nun da i­yi­ye git­ti­ği­ni bu fut­bol­cu i­le il­gi­li son ka­ra­rı Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li’nin ve­re­ce­ği­ni söy­le­di. TEK­NO­LO­JİK KAR­TAL Be­şik­taş, kon­dis­yo­ner S­te­fa­no Mar­ro­ne ön­cü­lü­ğün­de Av­ru­pa’nın ö­nem­li ku­lüp­le­ri­nin ya­nı sı­ra, N­BA e­kip­le­ri­nin kul­lan­dı­ğı po­wer p­la­te a­let­le­ri­ne sa­hip ol­du. A Mil­li Ta­kı­mın da kul­lan­dı­ğı po­wer p­la­te a­let­le­ri, Nev­zat De­mir Te­sis­le­ri’n­de fut­bol­cu­lar Del­ga­do, İb­ra­him To­ra­man ve Ho­los­ko’nun ka­tıl­dı­ğı tö­ren­le he­di­ye e­dil­di. Po­wer p­la­te a­let­le­ri­nin me­ta­bo­liz­ma­yı yük­selt­ti­ği, kas gü­cü­nü art­tır­dı­ğı ve ağ­rı­yı a­zalt­tı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT