BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HARİKA SON DAKİKA 1-0

HARİKA SON DAKİKA 1-0

G.Sa­ray FOR­TİS Tür­ki­ye Ku­pa­sı i­kin­ci ma­çın­da Kay­se­ri’yi son da­ki­ka­da Ay­dın’ın go­lüy­le de­vir­di, 3 pu­a­nı kur­tar­dıKU­PA­YI “EN ÇOK KA­ZA­NAN” İ­LE “EN SON KA­ZA­NAN” İ­Kİ TA­KI­MIN RAN­DE­VU­SUN­DA GÜ­LEN TA­RAF ASLAN OL­DU G.Sa­ray FOR­TİS Tür­ki­ye Ku­pa­sı i­kin­ci ma­çın­da Kay­se­ri’yi son da­ki­ka­da Ay­dın’ın go­lüy­le de­vir­di, 3 pu­a­nı kur­tar­dı KA­LE­Cİ­NİN HE­Dİ­YE­Sİ Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda ilk maç­la­rı­nı 1’er pu­an­la ile ta­mam­la­yan iki ta­kı­mın mü­ca­de­le­sin­de gü­len ta­raf G.Sa­ray ol­du. Sü­per Lig’de oy­na­nan son De­niz­li ma­çın­da yap­tı­ğı son dakika hatasıyla ta­kı­mı­nı ya­kan Sou­ley­ma­no­u, dün gece de ga­li­bi­ye­ti G.Sa­ray’a he­di­ye et­ti. Henüz 1. da­ki­ka­da Ra­gıp’ın ara pa­sıy­la ce­za sa­ha­sı­na gi­ren Ag­ha­ho­wa, ka­le­ciy­le kar­şı kar­şı­ya kal­dı an­cak vu­ru­şun­dan top az fark­la dı­şa­rı çık­tı. 13’te Lin­coln’ün kul­lan­dı­ğı ser­best atış­ta Meh­met To­pal iyi yük­sel­di. Bu fut­bol­cu­nun ka­fa vu­ru­şun­da Sou­ley­ma­no­u to­pu çel­diy­se de, dö­nen top Ba­ros’un önün­de kal­dı. Çek fut­bol­cu boş çer­çe­ve­yi gör­mek üze­rey­ken of­sayt bay­ra­ğı kalk­tı. AY­KUT DEV­LEŞ­Tİ İlk çey­rek­ten son­ra Kay­se­ri’nin atak­la­rı sık­laş­tı. 14’te Ag­ha­ho­wa’nın pa­sın­da Meh­met To­puz sağ çar­praz­dan sert vur­du, Ay­kut son bir mü­da­he­le ile kor­ne­re gön­der­di. Bir da­ki­ka son­ra Meh­met To­puz’un kö­şe atı­şın­da ar­ka di­rek­te To­le­do ka­fa­yı vur­du, top yi­ne ka­le­yi bul­ma­dı. 38’de Lin­coln’un pa­sın­da ka­le­ciy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lan Ba­ros, şut çek­mek ye­ri­ne ça­lı­mı ter­cih edin­ce G.Sa­ray tri­bün­le­ri ade­ta saç baş yol­du. 43’te Tur­gay’ın sağ­dan or­ta­sın­da ar­ka direkte topla buluşan Olem­be’nin sert şu­tu, ka­le­ye pa­ra­lel gi­dip az fark­la au­ta çık­tı. Bu yü­rek hop­la­tan atak­tan son­ra iki ta­kım so­yun­ma oda­sı­na 0-0’lık eşit­lik­le gir­di. KAY­SE­Rİ 90’DA YI­KIL­DI İkin­ci ya­rı­ya da etkili başlayan taraf Kay­se­rispor’du. 52’de son di­rek­te to­pa do­ku­na­ma­yan Ag­ha­ho­wa, 70’de ka­le­ci Ay­kut’u iki kez yok­la­dı an­cak ara­dı­ğı go­lü yi­ne bu­la­ma­dı. 83’te Lin­coln’ün kul­lan­dı­ğı kö­şe atı­şın­da hü­cu­ma des­tek ve­ren Mei­ra yük­sel­di, de­fans to­pu çiz­gi­den çı­kar­dı. 89’da Ag­ha­ho­wa ce­za ya­yın­da to­pu Ay­kut’un üze­rin­den aşır­dı, me­şin yu­var­lak az fark­la au­ta çık­tı. Sa­yı­sız gol fır­sat­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­me­yen Kay­se­ri, 90. da­ki­ka­da ye­di­ği gol­le yı­kıl­dı. Lin­coln’ün ser­best atı­şın­da Ümit Ka­ran to­pu ar­ka­ya aşır­dı. Sou­ley­ma­no­u, elin­de­ki to­pu sek­ti­rin­ce po­zis­yo­nu ta­kip eden genç Ay­dın ta­kı­mı­na al­tın de­ğe­rin­de 3 pua­nı ge­ti­ren isim ol­du. > Ercan YILDIZ A­li Sa­mi Yen S­ta­dı, 13 Ka­sım 2008 >> G.SARAY Ay­kut 8 ­Sab­ri 6.5 ­Me­i­ra 6 ­Ser­vet 6 ­Vol­kan 5.5 ­Meh­met To­pal 6 (Ha­kan Bal­ta dk.80) ? Ay­han 6 Ay­dın 8 ­Lin­coln 6.5 ­Fer­di 5.5 (Ar­da dk.60) 6 ­Ba­ros 5.5 (Ü­mit dk.67) 5.5 De Sanc­tis ­Non­da Em­re A­şık ­Meh­met Gü­ven T.D: Mic­ha­el S­kib­be >> KAYSERİ So­u­ley­ma­no­u 6 ­Meh­met E­ren 6 A­li Tu­ran 6 E­ren 5.5 ­To­le­do 6.5 ­Meh­met To­puz 8 ­Sa­i­do­u 7 ­Ra­gıp 7 O­lem­be 5 (Bi­lal A­ziz dk.63) 5 Ag­ha­ho­wa 7 ­Tur­gay 6.5 (Tev­fik dk.83) ? Yu­suf ­Pu­ro­vic U­mut Ay­dın Ab­dul­lah T.D: To­lu­nay Kaf­kas GOL­: Ay­dın (dk.90) ­HA­KEM­LER: M.Ka­mil A­bi­toğ­lu, Ba­ki Tun­cay Ak­kın, Ser­kan Gen­çer­ler G.SARAY NOTLARI Fark ola­cak maç­tı Kay­se­ri’nin ho­ca­sı To­lu­nay Kaf­kas, “Çok po­zis­yon bul­duk ama ata­ma­dık, fark ola­cak maç­tı. Fut­bo­lun gü­zel­li­ği bu­ra­da” de­di. Kaf­kas, olay­lar­la il­gi­li ola­rak da, “Olay­la­rı çı­ka­ran adam be­nim Mil­li Ta­kım­dan oyun­cum. O adam de­vam­lı bu iş­le­ri ya­pı­yor” de­di. Boe­kamp tri­bün­de! Ümit Da­va­la ile bir­lik­te gö­re­vi­ne son ve­ri­len yar­dım­cı an­tre­nör Ed­win Boe­kamp, dün­kü kar­şı­laş­ma­yı tri­bün­den ta­kip et­ti. Boe­kamp, “Yö­ne­tim ça­ğır­ma­dı, ken­dim gel­dim. Gi­di­şi­mi ben de an­la­ma­dım. Skib­be hâ­lâ ar­ka­da­şım ol­du­ğu için ko­nuş­mak is­te­mi­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. Po­lat küf­rü sus­tur­du G.Sa­ray­lı ta­raf­tar­lar maç­tan son­ra ko­ro ha­lin­de, der­bi­de yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel’le tar­tı­şan F.Bah­çe As­baş­ka­nı Mah­mut Us­lu’ya kü­für et­ti. Baş­kan Ad­nan Po­lat, aya­ğa kal­ka­rak tri­bün­le­re “su­sun” işa­re­ti ya­par­ken, “Bi­ze böy­le şey­ler ya­kış­maz” de­di. Sab­ri mu­ha­ta­bım de­ğil Kay­se­ris­por Ge­nel Me­na­je­ri Sü­ley­man Hur­ma, “Gü­zel bir maç ol­du. Biz iyi bir ta­kım ol­duk­la­rı­nı her­ke­se gös­ter­dik” de­di. Hur­ma olay­lar için ise ‘’Sab­ri ile il­gi­li ko­nuş­mak is­te­mi­yo­rum, çün­kü o bir spor­cu ve be­nim mu­ha­ta­bım du­ru­mun­da de­ğil’’ de­di. Polonyalı hakem UE­FA Ku­pa­sı’nda G.Sa­ray ile Me­ta­list ara­sın­da Ali Sa­mi Yen’de 27 Ka­sım Per­şem­be gü­nü sa­at 20.00’de oy­na­na­cak ma­çı, Po­lon­ya­lı Ja­cek Gra­nat yö­ne­te­cek. Gra­nat’ın yar­dım­cı­lık­la­rı­nı Ra­dos­lav Ri­ej­ka ve Ma­ci­ez Szyma­nik ya­pa­cak. Servet maskeyle F.Bah­çe der­bi­sin­de Edu’nun dar­be­siy­le el­ma­cık ke­mi­ği kı­rı­lan ve maç­tan son­ra ame­li­yat ma­sa­sı­na ya­tan Ser­vet, dün özel bir mas­key­le ilk on bir­de sa­ha­ya çık­tı. Ser­vet’i mas­key­le gö­ren ar­ka­daş­la­rı, “Böy­le da­ha ya­kı­şık­lı ol­muş­sun” di­ye­rek ta­kıl­dı. BOYNUMUZUN BORCU G.Sa­ray Kap­ta­nı Ü­mit Ka­ran, “F.Bah­çe’ye ye­nil­di­ği­miz i­çin 3 gün­dür u­yu­ma­dık. Bu­nu te­la­fi e­de­ce­ğiz” de­di TA­RAF­TAR­IN TEPKİSİ G.Sa­ray’ın Kay­se­ri’yle yap­tı­ğı ku­pa ma­çı­na lig­de­ki F.Bah­çe der­bi­si dam­ga vur­du. Ta­raf­tar­lar ma­ça gel­me­ye­rek ta­kım­la­rı­nı pro­tes­to eder­ken, oyun­cu­la­rı da tri­bü­ne ça­ğır­ma­dı. Sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­lar maç baş­la­dık­tan son­ra 5 da­ki­ka bo­yun­ca sus­kun ka­la­rak tep­ki­le­ri­ni or­ta­ya koy­du. Ma­çı kom­bi­ne kar­tı olan­lar­la bir­lik­te 5 bin se­yir­ci iz­le­di. Ta­raf­ta­rın tep­ki­si­ni an­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten kap­tan Ümit Ka­ran, “Maç­ta ken­di psi­ko­lo­ji­miz­le il­gi­li sı­kın­tı­mız var­dı. 3 gün­dür hiç­bir fut­bol­cu uy­ku uyu­ya­mı­yor. Ta­raf­tar ka­dar biz de üzül­dük. Bi­zim için çok önem­liy­di bu maç. Bu da bi­zim boy­nu­mu­zun bor­cu ol­sun. En ka­li­te­li ta­kı­mız. Son 2-3 maç­ta po­zis­yon an­la­mın­da dü­şüş var. Za­man za­man böy­le şey­ler ola­bi­li­yor” di­ye ko­nuş­tu. YEMEK BİLE YİYEMEDİK Yak­la­şık 1,5 ay­lık bir sa­kat­lık dö­ne­mi­nin ar­dın­dan for­ma­sı­na ka­vu­şan Meh­met To­pal da, “Kor­ka­rak oy­nu­yo­rum. Ya­vaş ya­vaş ken­di­me ge­li­yo­rum. F.Bah­çe mağ­lu­bi­ye­tin­den son­ra uyu­ya­ma­dık, ye­mek bi­le yi­ye­me­dik. Ta­raf­ta­rı­mı­zı an­lı­yo­ruz ama on­la­rı ya­nı­mız­da is­ti­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Tek­nik Di­rek­tör Skib­be de, Kay­se­ri kar­şı­sın­da şans­lı bir ga­li­bi­yet al­dık­la­rı­nı söy­ler­ken, “Der­bi­den son­ra oy­na­dı­ğı­mız bu ma­çı iyi at­lat­tık. İkin­ci ya­rı­da oy­na­ya­ca­ğı­mız F.Bah­çe ma­çı­nı bek­li­yo­ruz. Gru­bu­muz­da önem­li bir po­zis­yo­na geç­tik 4 pu­an­la. Sü­rek­li oy­na­ma­yan oyun­cu­la­rın per­for­man­sın­dan mem­nun kal­dım. Sa­kat­lık­tan çı­kıp ta­kı­ma kat­kı­da bu­lu­nan oyun­cu­la­rı bek­li­yo­ruz. Bu yol­da on­la­ra çok ih­ti­ya­cı­mız var” de­di. Sa­mi Yen’de olay var! AY­DIN BAŞ­LAT­TI Kar­şı­laş­ma­nın bi­tiş dü­dü­ğü­nün ar­dın­dan sa­ha­da yum­ruk­lar ko­nuş­tu. Son da­ki­ka­lar­da maç için­de Sab­ri ile Ra­gıp ara­sın­da ge­çen tar­tış­may­la yük­se­len tan­si­yon, G.Sa­ray’ın go­lü­nü atan Ay­dın’ın, Ra­gıp’a sert gir­me­siy­le do­ru­ğa ulaş­tı ve bi­tiş dü­dü­ğüy­le bir­lik­te kav­ga­ya dö­nüş­tü. KARAN TOKAT ATTI Ba­zı fut­bol­cu­lar ara­ya gi­re­rek or­ta­mı sa­kin­leş­tir­me­ye ça­lı­şır­ken, bir kav­ga da, ola­ya mü­da­hil ol­ma­ya ça­lı­şan Sab­ri ile Ab­dul­lah ara­sın­da ya­şan­dı. To­lu­nay Kaf­kas da or­ta­mı ya­tış­tır­mak is­ter­ken olay­la­rın için­de ka­lır­ken, Ümit Ka­ran’ın, ka­le­ci an­tre­nö­rü­ne to­kat at­tı­ğı id­di­a edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT