BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ai­le ya­pı­mız çö­kü­yor ted­bir alın­sın

Ai­le ya­pı­mız çö­kü­yor ted­bir alın­sın

Aile ya­pı­sı güç­lü olan top­lum­lar­dan bi­ri­yiz, an­cak, bu ya­pı­nın te­mel­le­ri her ge­çen gün da­ha çok sar­sıl­mak­ta­dır. Bi­ri­le­ri ne­re­dey­se bir asır­dır, eli­ne al­mış bal­yo­zu, ai­le ya­pı­mı­zın te­mel­le­ri­ne ha bi­re vu­ru­yor. Bir bi­na­nın te­me­li, güç­lü de ya­pıl­sa, bir bi­na­nın çi­men­to­su sağ­lam da atıl­sa, na­sıl dış et­ken­ler bu­nu bo­za­bi­lir­se; bi­zim te­mel­le­ri sağ­lam olan ai­le ya­pı­mız da, dış te­sir­ler­le el­bet­te bo­zu­la­bi­lir.Aile ya­pı­sı güç­lü olan top­lum­lar­dan bi­ri­yiz, an­cak, bu ya­pı­nın te­mel­le­ri her ge­çen gün da­ha çok sar­sıl­mak­ta­dır. Bi­ri­le­ri ne­re­dey­se bir asır­dır, eli­ne al­mış bal­yo­zu, ai­le ya­pı­mı­zın te­mel­le­ri­ne ha bi­re vu­ru­yor. Bir bi­na­nın te­me­li, güç­lü de ya­pıl­sa, bir bi­na­nın çi­men­to­su sağ­lam da atıl­sa, na­sıl dış et­ken­ler bu­nu bo­za­bi­lir­se; bi­zim te­mel­le­ri sağ­lam olan ai­le ya­pı­mız da, dış te­sir­ler­le el­bet­te bo­zu­la­bi­lir. Şim­di, bir de, sı­nır­lan­ma­sı ve kon­tro­lü ol­duk­ça zor olan in­ter­net çık­tı. Ne­re­dey­se 10 yıl­dan faz­la­dır, in­ter­ne­tin bi­linç­siz­ce ve yan­lış kul­la­nıl­ma­sı so­nu­cu, bı­ra­kın bal­yoz vur­ma­yı, ai­le ya­pı­mı­zın te­mel­le­ri­ne san­ki di­na­mit ko­nu­yor. İş­te ai­le ya­pı­mız için en bü­yük teh­dit ve teh­li­ke bu. Siz de za­man za­man ga­ze­te­ler­den oku­yor ve bi­li­yor­su­nuz. Gün geç­mi­yor ki, şu tür ha­ber­ler­le kar­şı­la­şıl­ma­sın: “Bir baş­ka­sıy­la chat ya­pan eşi­ni bo­şa­dı.” Ül­ke­miz­de özel­lik­le son yıl­lar­da bo­şan­ma­lar ol­duk­ça art­tı. T.C. Ai­le Araş­tır­ma Ku­ru­mu ve­ri­le­ri­ne gö­re, bo­şan­ma sa­yı­sı 2001 yı­lın­da 50.402 iken 2007 yı­lın­da 94.219 ol­muş­tur. Son bir­kaç yıl için­de bo­şan­ma sa­yı­sı ne­re­dey­se iki ka­tı­na çık­mış, 100 bin­le­re yak­laş­mış­tır. Bu çö­kü­şün ana ne­de­ni, İs­lam’dan uzak­laş­ma­da aran­ma­lı­dır. Ev­li­lik­le­rin bu oran­da bir bo­şan­may­la son bul­ma­sı, eş­le­rin İs­lam Di­ni’nin öner­di­ği inanç de­ğer­le­rin­den uzak­laş­ma­la­rı­nı ak­la ge­tir­mek­te­dir. Ahi­re­ti unu­tan ve dün­ya­yı tek men­zil sa­nan eş­ler, dün­ye­vî zevk­le­ri uğ­ru­na, az­gın ne­fis­le­ri uğ­ru­na bir yu­va­yı bir an­da dü­şün­ce­siz­ce yı­ka­bi­li­yor. Her­kes bil­mek­te­dir ki, güç­lü ai­le ya­pı­sı­nın te­mi­na­tı olan İs­lam Di­ni, ev­li­li­ği teş­vik eden ve bo­şan­ma­la­ra da, sı­cak bak­ma­yan bir din­dir. Büyükbaba, büyükanne eksikliği doldurulamıyor Ai­le ya­pı­sın­da çok önem­li bir hu­sus, ai­le içi mu­hab­bet, ir­ti­bat ya da ile­ti­şim ko­nu­su­dur. Bun­da da çok bü­yük sı­kın­tı ve prob­lem­ler ya­şan­dı­ğı açık bir ger­çek­tir. Şim­di bu­na “ai­le içi ile­ti­şim­siz­lik” di­yor­lar. Ai­le ya­pı­mı­zı ko­ru­mak için her za­man­kin­den da­ha faz­la ça­ba gös­ter­me­li­yiz. Çün­kü, ai­le ya­pı­mız, gü­nü­müz­de, geç­miş­te ol­du­ğun­dan da­ha çok risk ve teh­dit un­sur­la­rıy­la kar­şı kar­şı­ya­dır. Her­kes uya­nık ve te­tik­te ol­ma­lı­dır. Bi­lin­di­ği üze­re, ai­le ya­pı­mız, üç ku­şa­ğın bir ara­da ya­şa­dı­ğı (bü­yük­ba­ba, bü­yü­kan­ne, an­ne ve ba­ba ile ço­cuk­lar­dan olu­şan) ai­le ya­pı­sın­dan hız­la çe­kir­dek ai­le ya­pı­sı­na geç­miş­tir. An­ne, ba­ba ve ço­cuk­lar­dan olu­şan ve adı­na çe­kir­dek ai­le de­dik­le­ri bir ai­le şek­li gü­nü­müz­de biz­de de yay­gın­laş­tı. Ço­cuk­lar, ye­tiş­me­le­rin­de bü­yük öne­me sa­hip olan bü­yük­ba­ba ve bü­yü­kan­ne­le­ri ile ay­nı at­mos­fe­ri pay­laş­mı­yor. An­ne ba­ba, iş dö­nü­şü eve yor­gun ar­gın ge­li­yor, her­kes oda­sı­na ka­pa­nı­yor, ev­de ço­cuk­lar­la il­gi­le­ne­cek ve bu boş­lu­ğu dol­du­ra­cak (bü­yük­ba­ba, bü­yü­kan­ne gi­bi) kim­se de yok. Çe­kir­dek bir ai­le­de ço­cuk is­ter is­te­mez, bi­rey­sel­li­ği ve içe-mer­ke­ze doğ­ru çe­kil­me­yi be­nim­si­yor. İçe-mer­ke­ze doğ­ru bir çe­kil­me, el­bet­te, ço­cuk­lar­da ben­cil­li­ği ve top­lu­ma kar­şı il­gi­siz­li­ği gün­de­me ge­ti­ri­yor. He­le bir de bil­gi­sa­yar çık­tı ki, ço­cuk­lar da­ha çok içe ka­pa­nı­yor ve âde­ta gü­nün üç­te iki­si­ni bil­gi­sa­yar ba­şın­da ge­çi­ri­yor. Ai­le ku­ru­mu­nun güç­len­di­ril­me­si için hem ai­le­de bir ara­da ya­şa­yan fert­ler ara­sın­da­ki bağ­la­rın hem de ai­le­den ay­rıl­mış ve gur­bet­te ya­şa­mak­ta olan ai­le fert­le­ri ara­sın­da­ki bağ­la­rın (Sı­la­i Ra­him’in) de­vam et­ti­ril­me­si ge­re­kir. Bu hu­sus­ta da bir gev­şe­me göz­lem­le­di­ği­mi be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Di­ni bay­ram­lar ve kan­dil­ler ol­ma­sa, ne­re­dey­se, kim­se kim­se­yi sor­ma­ya­cak hâ­le gel­dik. Ai­le ya­pı­mız, hâ­lâ baş­ka ce­mi­yet­le­re gö­re da­ha güç­lü. Me­se­le­le­ri bi­le­lim, fa­kat, umut­suz­lu­ğa düş­me­ye­lim. Ai­le ya­pı­mı­zı teh­dit eden me­se­le­le­ri gi­der­mek ve güç­lü ai­le ya­pı­mı­zı ko­ru­mak için, mil­let ola­rak de­ğer­le­ri­mi­ze tek­rar sa­rı­la­lım. Ta­ha Nur (Araş­tır­ma­cı Ya­zar) >> Met­ro kav­şa­ğı­na alt ge­çit is­ti­yo­ruz Bay­ram­pa­şa-Kar­tal­te­pe met­ro is­tas­yo­nu çı­kı­şın­da­ki met­ro kav­şa­ğın­da tra­fik po­li­si, tra­fik lam­ba­sı, alt ve­ya üst ge­çit yok. Bu­ra­da ka­za­sız gün geç­mi­yor. Her gün yüz­ler­ce in­san, ha­fif met­ro­yu kul­la­na­rak iş yer­le­ri­ne ve okul­la­rı­na ula­şa­bil­mek için bu kav­şa­ğı geç­mek zo­run­da. Ya­ya ola­rak araç­la­rın ara­sın­dan cam­baz­lık ya­pa­rak, kar­şı­dan kar­şı­ya geç­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Özel­lik­le ço­cuk­la­rın, yaş­lı­la­rın ve özür­lü­le­rin yar­dım al­mak­sı­zın kav­şa­ğı geç­me­si im­kan­sız. He­pi­miz bü­yük sı­kın­tı çe­ki­yo­ruz. Bu sı­kın­tı­mı­zı Bay­ram­pa­şa Kay­ma­kam­lı­ğı, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne bil­dir­dik ama bir so­nuç ala­ma­dık. Bu­ra­ya aci­len bir alt ge­çit ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Eğer il­gi­li­ler bu kav­şa­ğa ge­lip, biz­zat ye­rin­de in­ce­le­me ya­par­lar­sa, alt ge­çit ta­le­bi­miz­de ne ka­dar hak­lı ol­du­ğu­mu­zu gö­re­cek­ler­dir. Böl­ge Sa­kin­le­ri adı­na Ha­lis Kah­ra­man >> Bu ka­da­rı da aşı­rı de­ğil mi? Be­nim ço­cu­ğum he­nüz 5 ya­şın­da ve dev­let ana­oku­lu­na gi­di­yor. 10 Ka­sım mü­na­se­be­tiy­le okul­da ço­cuk­lar gös­te­ri ha­zır­lı­yor­lar ve ai­le­ler de da­vet edi­li­yor. İşin en­te­re­san ta­ra­fıy­sa, bü­tün ai­le­ler hem çağ­rı­lı­yor, hem de baş­la­rı ka­pa­lı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le Kay­ma­kam be­yin em­riy­le sa­lo­na alın­mı­yor­lar. Ben bu­nu olay­dan 1-2 sa­at son­ra eşim­den öğ­ren­dim. Okul­lar­da oku­yan kız­la­rı­mı­zın ba­şör­tü­le­ri­ne, ir­ti­ca kul­pu ta­kıp baş­la­rı­nı aç­tır­dı­lar. Ama eş­le­ri­mi­ze ba­ri bu uy­gu­la­ma­la­rı yap­ma­ma­la­rı ge­rek­mez mi? Ke­les il­çe­si 5000 nu­fus­lu, he­nüz di­ğer bir­çok il­çe gi­bi örf ve ana­ne­le­ri­ni yi­tir­me­miş mü­te­va­zı in­san­la­rın ya­şa­dı­ğı bir il­çe. Ba­şör­tü­sü bi­zim inan­cı­mı­zın ge­re­ği­dir ama bir o ka­dar da örf ve ana­ne­miz­dir. İl­çem­de ya­pı­lan bu uy­gu­la­ma o ka­dar zo­ru­ma git­ti ki ke­li­me­ler­le ifa­de et­mek­te zor­la­nı­yo­rum. İs­mi mah­fuz-Ke­les/BUR­SA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT