BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erdoğan: Terör küreselleşti

Erdoğan: Terör küreselleşti

Başbakan, “Ar­tık, ‘i­yi te­rö­rist’, ‘kö­tü te­rö­rist’ ay­ırı­mı ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­lı. Baş­ka­la­rı­nın te­rö­rist­le­ri­ni ba­rın­dı­rıp on­la­ra des­tek ver­mek­ten bütün ülkeler ka­çı­nmalıdır” de­di.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta BM Genel Kurulu’na hitap etti. NEW YORK Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, te­rö­riz­min, kit­le im­ha si­lah­la­rı­nın ya­yıl­ma­sı, ka­çak­çı­lık ve ör­güt­lü suç­la­rın kü­re­sel bo­yut­lar ka­zan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, BM Ge­nel Ku­ru­lu’nda, Suu­di Ara­bis­tan’ın “Din­le­ra­ra­sı Di­ya­log Gi­ri­şi­mi” çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­nen, yük­sek se­vi­ye­li top­lan­tı’da ko­nuş­ma yap­tı. İN­SAN­LI­ĞA KAR­ŞI İŞ­LEN­MİŞ SUÇ “Te­rö­rizm, kit­le im­ha si­lah­la­rı­nın ya­yıl­ma­sı, ka­çak­çı­lık ve ör­güt­lü suç­lar kü­re­sel bo­yut­lar ka­zan­mış­tır” di­yen Er­do­ğan, “Şu nok­ta­yı özel­lik­le vur­gu­la­mak is­ti­yo­rum; ar­tık iyi te­rö­rist kö­tü te­rö­rist ay­rı­mı ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­lı. Baş­ka­la­rı­nın te­rö­rist­le­ri­ni ba­rın­dı­rıp on­la­ra des­tek ver­mek­ten ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Kay­na­ğı, ge­rek­çe­si ve he­de­fi ne olur­sa ol­sun, te­rö­rizm in­san­lı­ğa kar­şı iş­len­miş bir suç­tur. ME­DE­Nİ­YET­LER İT­Tİ­FA­KI Er­do­ğan, şun­la­rı söy­le­di: “İs­pan­ya Baş­ba­ka­nı Sa­yın Za­pa­te­ro ile bir­lik­te baş­lat­tı­ğı­mız Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı Gi­ri­şi­mi’ne özel bir önem at­fe­di­yo­ruz. Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı, de­mok­ra­si, in­san hak­la­rı ve ya­sa­la­rın ha­ki­mi­ye­ti gi­bi biz­le­ri bir­leş­ti­ren te­mel de­ğer­le­rin, kül­tü­rel fark­lı­lık­la­rı­mız­dan da­ha güç­lü ol­du­ğu­nun bir ka­nı­tı­dır.” Er­do­ğan, söz­le­ri­ne şun­la­rı ek­le­di: “Ko­nuş­ma­ma, he­pi­ni­zi 2009 yı­lın­da İs­tan­bul’a da­vet ede­rek son ver­me­yi ar­zu edi­yo­rum. Bil­di­ği­niz gi­bi, Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı İkin­ci Fo­ru­mu 2-3 Ni­san 2009 ta­rih­le­rin­de iki kı­ta­yı ve üç se­ma­vi di­ni si­ne­sin­de ba­rın­dı­ran bu şe­hir­de ya­pı­la­cak­tır” Öte yan­dan Er­do­ğan, ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush ile bir sü­re ayak üs­tü gö­rüş­tü. Bush, G-20 Zir­ve­si’ne da­ve­ti ka­bul et­ti­ği için Er­do­ğan’a te­şek­kür ede­rek, “Was­hing­ton’da gö­rü­şü­rüz” de­di. Er­do­ğan, da­ha son­ra Pa­kis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Asıf Ali Zer­da­ri ve İs­ra­il Cum­hur­baş­ka­nı Şi­mon Pe­rez ile iki­li gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­di. Er­do­ğan, da­ha son­ra Ka­tar Baş­ba­ka­nı Şeyh Ha­mid Bin Ca­sim Bin Ca­bir El Ta­ni ile 25 da­ki­ka gö­rüş­tü. Baş­ba­kan Er­do­ğan, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, Baş­ba­kan­lık Dış Po­li­ti­ka Baş­da­nış­ma­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu’nun da bu­lun­du­ğu he­yet­le bir­lik­te BM’den ay­rıl­dı. OBAMA’YA MESAJ VERDİ Baş­ba­kan Er­do­ğan, Ko­lom­bi­ya Üni­ver­si­te­sin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da da “Ye­ni ABD yö­ne­ti­mi­nin bi­zim için ha­ya­ti önem ta­şı­yan ko­nu­lar­da­ki has­sa­si­yet­le­ri­mi­zi dik­ka­te al­ma­sı­nı özel­lik­le bek­li­yo­ruz. Stra­te­jik or­tak­lı­ğı­mı­zın güç­len­di­ri­le­rek mu­ha­fa­za edil­me­si sa­de­ce ül­ke­le­ri­mi­zin çı­kar­la­rı de­ğil kü­re­sel ba­rış için de önem­li. Ye­ni baş­kan Oba­ma’nın li­der­li­ğin­de­ki ABD yö­ne­ti­miy­le de çok yön­lü ya­kın iş­bir­li­ği­ni” sür­dür­me­ye ka­rar­lı­yız”de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT