BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Arı kovanında ESRAR!

Arı kovanında ESRAR!

A­rı­cı­la­rın kullandığı ö­zel kı­ya­fet­le­ri giyen 10 po­lis memuru ko­van­lar­da­ki u­yuş­tu­ru­cu pa­ket­le­ri­ni çı­kar­dı. Ba­zı po­lis­le­ri de a­rı sok­tu.A­RI­CI KI­YA­FE­Tİ DE KO­RU­MA­DI! A­rı­cı­la­rın kullandığı ö­zel kı­ya­fet­le­ri giyen 10 po­lis memuru ko­van­lar­da­ki u­yuş­tu­ru­cu pa­ket­le­ri­ni çı­kar­dı. Ba­zı po­lis­le­ri de a­rı sok­tu. > Meh­met Kay­mak ADA­NA İHA Tür­ki­ye so­nun­da ‘es­rar­keş arı­lar’ı da för­dü. Van’dan Ada­na’ya uyuş­tu­ru­cu sev­ki­ya­tı ola­ca­ğı yö­nün­de ih­bar alan Ada­na Nar­ko­tik ekip­le­ri, TEM oto­yo­lu­nun Ada­na çı­kı­şın­da ted­bir al­dı. Van’dan ge­len kam­yo­nu dur­du­ran po­lis, arı ko­van­la­rı­nın ara­sın­da ara­ma yap­mak is­te­di. Ko­van­la­rın ağ­zı açık bı­ra­kıl­dı­ğı için arı­lar po­lis­le­re sal­dır­dı. Bu­nun üze­ri­ne kam­yon, Mer­sin yo­lu üze­rin­de­ki Özel Ha­re­kat Şu­be Mü­dür­lü­ğü’nün bah­çe­si­ne çe­kil­di. Bu­ra­da mas­ke ta­ka­rak ko­van­la­rın içe­ri­sin­de ara­ma ya­pan po­lis ekip­le­ri, ba­zı ko­van­la­rın­da arı, ba­zı­la­rı­nın içe­ri­sin­de es­rar mad­de­si ol­du­ğu­nu tes­pit et­ti. Za­man za­man ça­lış­ma­ya ara ve­ren 10 po­lis me­mu­ru, arı­la­rı sa­kin­leş­tir­mek için kam­yo­nun et­ra­fın­da ateş yak­tı. Yak­la­şık 4 sa­at­lik uğ­raş so­nu­cu, top­lam 380 adet ko­va­nın bu­lun­du­ğu kam­yon­da 247 ki­lo es­rar ele ge­çi­ril­di. Olay­la il­gi­li ola­rak M.Ö. (31) ve S.İ. (33) isim­li şa­hıs­lar gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT