BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ö­zer a­i­le­si­nin mut­lu gü­nü

Ö­zer a­i­le­si­nin mut­lu gü­nü

Ga­ze­te­mi­zin es­ki baş­ya­zar­la­rın­dan olan rah­met­li Yal­çın Özer’in kı­zı Mer­ve Özer ve Ze­ki Alan­lı’nın oğ­lu Re­cep Alan­lı dü­zen­le­nen bir tö­ren­le dün­ya evi­ne gir­di.> Ha­ber Mer­ke­zi Ga­ze­te­mi­zin es­ki baş­ya­zar­la­rın­dan olan rah­met­li Yal­çın Özer’in kı­zı Mer­ve Özer ve Ze­ki Alan­lı’nın oğ­lu Re­cep Alan­lı dü­zen­le­nen bir tö­ren­le dün­ya evi­ne gir­di. Ha­cı­ba­ba Res­to­ran­da ya­pı­lan dü­ğü­ne çif­tin ya­kın ak­ra­ba­la­rı­nın ya­nı sı­ra AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ne­jat Bi­rin­ci ve TGRT HA­BER TV An­ka­ra Tem­sil­ci­si Mu­rat Oda­baş ile çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı. Da­vet­li­le­re ik­ram edi­len ye­me­ğin ar­dın­dan bir ko­nuş­ma ya­pan Ha­ya­ti İnanç, şa­ir Ba­ki ve Na­bi’den şi­ir­ler oku­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT