BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Po­lis de­mir cop kul­lan­ma­ya­cak

Po­lis de­mir cop kul­lan­ma­ya­cak

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğünce, ba­zı ba­sın ya­yın or­gan­la­rın­da ‘po­lis ar­tık de­mir cop kul­la­na­cak’ baş­lı­ğıy­la yer alan ha­ber­ler­le il­gi­li ola­rak açık­la­ma ya­pıl­ma­sı­na ge­rek du­yul­du­ğu ifa­de edil­di.Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğünce, ba­zı ba­sın ya­yın or­gan­la­rın­da ‘po­lis ar­tık de­mir cop kul­la­na­cak’ baş­lı­ğıy­la yer alan ha­ber­ler­le il­gi­li ola­rak açık­la­ma ya­pıl­ma­sı­na ge­rek du­yul­du­ğu ifa­de edil­di. Açık­la­ma­da, de­mir cop alı­mı ve kul­la­nı­mı yö­nün­de her­han­gi bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­dı­ğı ve ba­sın ya­yın or­gan­la­rın­da yer alan ha­ber­le­rin ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı kay­de­dil­di.
Kapat
KAPAT