BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mi­ni­büs köp­rü­den de­re­ye uç­tu: 7 ölü

Mi­ni­büs köp­rü­den de­re­ye uç­tu: 7 ölü

Böl­ge­ye ge­len yet­ki­li­ler ve kur­tar­ma ekip­le­ri, ce­set­ler­le kar­şı­laş­tı. Tak­la atan mi­ni­bü­sün ön kıs­mı ise ta­nın­maz ha­le gel­di.Böl­ge­ye ge­len yet­ki­li­ler ve kur­tar­ma ekip­le­ri, ce­set­ler­le kar­şı­laş­tı. Tak­la atan mi­ni­bü­sün ön kıs­mı ise ta­nın maz ha­le gel­di. > Nur­han İç­mez TO­KAT İHA Bir mi­ni­bü­sün de­re­ye uç­ma­sı so­nu­cu mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da 7 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 1 ki­şi ya­ra­lan­dı. Ka­za, To­kat Er­ba­a-Nik­sar D 100 Ka­ra­yo­lu 38 ki­lo­met­re­sin­de dün sa­at 07.15 sı­ra­la­rın­da mey­da­na gel­di. İs­tan­bu­l’­da­ki kı­zı­nın dü­ğün tö­re­nin­den dö­nen ve Si­va­s’­ın Su­şeh­ri il­çe­si­ne gi­den Be­kir Min­ne­toğ­lu­’nun (46) kul­lan­dı­ğı mi­ni­büs, sü­rü­cü­nün di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si so­nu­cu yol­dan çı­ka­rak 15 met­re yük­sek­lik­ten El­çi De­re­si­’ne uç­tu. İlk be­lir­le­me­le­re gö­re ka­za­da, sü­rü­cü ile bir­lik­te araç­ta bu­lu­nan Ay­nur Min­ne­toğ­lu (45), Hi­da­yet Min­ne­toğ­lu (15), Eda­nur Min­ne­toğ­lu (9), Fat­ma Min­ne­toğ­lu(4), Mev­lü­de İnan (47) olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ka­za­da ya­ra­la­nan Me­lih İnan (24) kal­dı­rıl­dı­ğı Er­ba­a Dev­let Has­ta­ne­si­’n­de ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, Eda­nur ve Fat­ma Min­ne­toğ­lu­’nun an­ne­si Nur­can Min­ne­toğ­lu (35), kal­dı­rıl­dı­ğı To­kat Dev­let Has­ta­ne­si­’n­den Si­va­s’­a sevk edil­di. Ka­za se­be­biy­le ka­ra yo­lu bir sü­re ula­şı­ma ka­pa­tıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT