BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eg­za­ma ne­dir?

Eg­za­ma ne­dir?

Egza­ma özel­lik­le ha­ya­tın ilk yıl­la­rın­da yo­ğun ola­rak gö­rü­len cilt ku­ru­lu­ğu, dö­kün­tü ve ka­şın­tı ile sey­re­den bir cilt has­ta­lı­ğı­dır.Egza­ma özel­lik­le ha­ya­tın ilk yıl­la­rın­da yo­ğun ola­rak gö­rü­len cilt ku­ru­lu­ğu, dö­kün­tü ve ka­şın­tı ile sey­re­den bir cilt has­ta­lı­ğı­dır. Ti­pik ola­rak ya­nak­lar, bo­yun al­tı, dir­sek iç­le­ri ve diz ar­ka­sı gi­bi böl­ge­ler en çok et­ki­le­nen alan­lar­dır. Al­tı ya­şı­na doğ­ru şid­de­ti git­gi­de aza­lır. Eg­za­ma­ya se­bep olan ne­dir?: Eg­za­ma­da en ön­de ge­len se­bep er­ken be­bek­lik dö­ne­min­de kar­şı­la­şı­lan gı­da­la­ra kar­şı ge­li­şen aler­ji­dir. Gı­da­lar için­de de en sık­lık­la inek sü­tü ve yu­mur­ta akı du­rum­dan so­rum­lu bu­lun­mak­ta­dır. An­cak ha­va yo­lu ile alı­nan özel­lik­le ev to­zu gi­bi aler­jen­le­rin de so­rum­lu ola­bil­di­ği gös­te­ril­miş­tir. Eg­za­ma­da şi­kâ­yet­le­ri ar­tı­ran et­ken­ler ne­ler­dir?: Aler­ji ge­liş­miş mad­de ile ge­rek sin­di­rim sis­te­mi yo­lu ile ge­rek­se ha­va yo­lu ile ger­çek­le­şen te­mas dö­kün­tü ve ka­şın­tı­yı ar­tır­mak­ta­dır. Bu­nun dı­şın­da ter­le­me, şid­det­li sür­tün­me gi­bi fi­zik­sel uya­ran­lar da şi­kâ­yet­le­rin art­ma­sı­na se­bep ola­bil­mek­te­dir. Eg­za­ma na­sıl te­da­vi edi­lir?: Özel­lik­le aler­ji ge­liş­miş olan mad­de ile te­ma­sın azal­tıl­ma­sı, şi­kâ­yet­ler­de ge­ri­le­me­ye ne­den ola­cak­tır. Ay­rı­ca sık ban­yo yap­tır­ma ve nem­len­di­ri­ci­ler ile cil­di nem­li tut­ma bu yön­de et­ki­li ol­mak­ta­dır. Ko­ru­yu­cu ted­bir­le­rin ve nem­len­di­ri­ci­le­rin ye­ter­siz kal­dı­ğı du­rum­lar­da, ağız­dan aler­ji ilaç­la­rı ve kor­ti­zon­lu krem­ler­le kı­sa sü­re­li ve kon­trol­lü bir te­da­vi ge­re­ke­bil­mek­te­dir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT