BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > te­be­şir to­zu

te­be­şir to­zu

“-­Her in­san öf­ke­le­nir, bu ko­lay­dır... Fa­kat tam a­da­mı­na, tam öl­çü­sün­de, tam za­ma­nın­da, tam ye­rin­de ve tam u­sü­lün­de öf­ke­len­mek, ne her­ke­sin kud­re­tin­de­dir, ne de ko­lay­dır...” (...A­ris­to­te­les)te­be­şir to­zu “-­Her in­san öf­ke­le­nir, bu ko­lay­dır... Fa­kat tam a­da­mı­na, tam öl­çü­sün­de, tam za­ma­nın­da, tam ye­rin­de ve tam u­sü­lün­de öf­ke­len­mek, ne her­ke­sin kud­re­tin­de­dir, ne de ko­lay­dır...” (...A­ris­to­te­les) sağ­dan-­sol­dan (...İs­tan­bul-­Ku­a­för Ca­mı­-E­nes Gün­düz) “-Uy­gun fi­yat­lar­la ba­şı­nı­zın ça­re­si­ne ba­kı­lır...” ... (...Es­ki­şe­hir­-U­ya­rı Pan­kar­tı/­Se­da-­Di­lek) “-Ön­le­mi­ni al hır­sı­zın ba­şı­nı be­la­ya sok­ma...” ... (...İs­tan­bul-­Ma­ğa­za Ca­mı­-Ab­dul­lah Ko­lay) “-A­cun fi­rar et­ti a­ma göm­le­ği bu­ra­da kal­dı. 5 mil­yon...” Te­mel’in ye­ri Te­mel’in bur­nu çok u­zun, Dur­sun’un bur­nu çok kı­say­mış... ­Bu i­ki ar­ka­daş bir gün dok­to­ra baş­vur­muş... ­Te­mel; “-­Dok­tor bey be­nim bur­num çok u­zun...” Dur­sun; “-­Be­nim bur­num çok kı­sa...” Dok­tor da bun­la­ra i­laç yaz­mış... Te­mel’e bu­run kı­sal­tı­cı, Dur­sun’a bu­run u­za­tı­cı... ­Dok­tor i­laç­la­rı ve­rir­ken i­laç­lar ye­re düş­mez mi; ta­bi­i şi­şe­ler ka­rış­mış... ­Bir­kaç haf­ta son­ra Dur­sun dok­to­ra baş­vur­muş; “-­Dok­tor bey be­nim bur­num hep­ten i­çe­ri gir­di...” Dok­tor da te­dir­gin bi­çim­de “E­e­e Te­mel ne­re­de” di­ye sor­muş... Dur­sun ce­vap ver­miş; “-­Dok­tor bey Te­mel şur­da­ki ko­ri­do­ru bir dö­ne­bil­se ge­le­cek...” bi­zim­ki­ler... Bu haf­ta­nın bom­ba­sı­nı ya­zı­ya na­sıl dö­ke­ce­ğim bil­mi­yo­rum!.. Ser­dar’a Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu’ndan Emir Abi’yi (Tu­ram) ara­ma­sı­nı söy­lü­yor­lar... Nu­ma­ra­yı çe­vi­ri­yor, fe­de­ras­yo­nun san­tra­lin­den te­le­sek­re­ter çı­kı­yor, da­hi­li nu­ma­ra­la­rı sı­ra­la­ma­ya baş­lı­yor; “Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu özel ka­le­mi için 1’i, Ge­nel Sek­re­ter için 2’yi, Emir Tu­ram için 9’u, ope­ra­tö­re bağ­lan­mak için 0’ı tuş­la­yı­nız...” Ser­dar 9’u tuş­lu­yor, yal­nız di­gi­tal te­le­fon ol­du­ğu için tuş­la­dı­ğı nu­ma­ra bi­zim da­hi­li hat­la­ra dü­şü­yor... Da­hi­li­miz­de 9 ise san­tral te­le­fo­nu ve ek­ran­da Ser­dar ya­zı­yor... Tuğ­ba “Bu­yu­run Ser­dar Bey” de­yin­ce Ser­dar şa­şı­rı­yor, te­le­fon elin­den dü­şü­yor ve ka­pa­nı­yor... Ko­şa­rak Emin’in ya­nı­na ge­lip he­ye­can­la an­la­tı­yor; “Abi var ya!... Be­ni Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu’ndan bi­le ta­nı­yor­lar... Kız se­si­mi du­yar duy­maz ‘Ser­dar Bey’ de­di...” ha­ya­ta da­ir İn­san ba­zen ver­me­li, al­mak i­çin... ­Bir yü­rek ver­me­li ön­ce, bir gö­nül O yü­re­ğe sev­gi ver­me­li, dost­luk ver­me­li U­mut ek­me­li o sev­gi, dost­lu­ğu bü­yüt­mek i­çin Bir ha­yat ol­ma­lı; i­ki ki­şi­nin pay­la­şa­ca­ğı bir ö­mür i­çin Za­man ver­me­li, an­la­yış ver­me­li İs­tek­le­ri­ne gem ver­me­li... ­Bir öm­rü pay­laş­mak i­çin, i­ki ki­şi­lik sev­gi ver­me­li ­Dü­rüst­lük ver­me­li say­gı­la­rı­nı ver­me­li Ba­zen ta­viz ver­me­li p­ren­sip­le­rin­den... Ba­zen sı­kıl­ma­lı baş­ka­sı i­çin, İs­te­me­di­ği şey­le­ri yap­ma­lı pay­laş­mak a­dı­na ha­ya­tı ­Bi­raz da ce­sur ol­ma­lı a­dım at­mak i­çin Ver­dik­ten son­ra bek­le­me­li, al­mak i­çin Sa­bır­la, u­mut­la­rı sol­dur­ma­dan bek­le­me­li ­Bek­le­yi­şin haz­zı­nı tat­ma­lı ­Vus­la­tı ar­zu­la­ya­rak, öz­lem­le­re u­mut ek­me­li İn­san ver­me­li ön­ce ken­di­sin­den Son­ra­dan al­mak i­çin... ... “-­Dü­şün­ce­le­rin ney­se ha­ya­tın da o­dur... ­Ha­ya­tın gi­di­şi­ni de­ğiş­tir­mek is­ti­yor­san, ­dü­şün­ce­le­ri­ni de­ğiş­tir...” (...Wil­li­am S­ha­kes­pe­a­re) iğ­ne­lik... SE­VE­RİZ ­Göz­de­miz­dir mem­le­ket, ­So­lu­ruz ha­va­sı­nı... O­lu­ruz bir felâ­ket, ­Ya­pa­rız yu­va­sı­nı! ­Söz sı­ra­sı ge­lin­ce, ­Ben­zer­siz­dir ül­ke­miz... O­ya­rız in­ce in­ce, ­Her fır­sat­ta ter­te­miz! ­Ko­pa­rır kıyâ­me­ti, ­Te­pi­ni­riz du­ru­ruz... ­Se­ve­riz mem­le­ke­ti, ­Yer­den ye­re vu­ru­ruz! (...Se­fa Ko­yun­cu) SÖZ SİZDE Ta­rif­ler... Say­gı­de­ğer ga­ze­te yö­ne­ti­ci­le­ri­miz, Art­vin’de ye­rel bir ga­ze­te her bas­kı­sın­da tam say­fa ye­mek ta­rif­le­ri ya­yın­lı­yor... Ve ga­yet il­gi gö­rüp, cid­di ra­kam­lar­da sa­tış ya­pı­yor... Bir­çok eve gi­ren Tür­ki­ye Ga­ze­te­si de ba­yan­lar için ye­mek ta­rif­le­ri­ne ve bul­ma­ca­la­ra da­ha çok ağır­lık ve­re­mez mi?... Biz de Tür­ki­ye Ga­ze­te­si ola­rak bir say­fa­mı­zı ye­mek ta­rif­le­ri­ne ayır­sak, hat­ta ga­ze­te­mi­zin bün­ye­sin­de çı­kan der­gi­de­ki ta­rif­le­ri ga­ze­te­ye ta­şı­sak da­ha uy­gun ol­maz mı?... (...İb­ra­him Av­cı) E­Dİ­TÖR NO­TU: Bah­set­ti­ği­niz öl­çü­ler­de ol­ma­sa bi­le bun­la­rı ya­pı­yo­ruz za­ten... Ge­rek o­ku­yu­cu­la­rı­mız­dan ge­len, ge­rek­se Ye­mek Zev­ki Der­gi­si’n­den bir ye­mek ta­ri­fi ya­yın­lı­yo­ruz mut­la­ka... Rek­lam­lar Be­nim ga­ze­te­niz­den çok faz­la şi­kâ­ye­tim yok, fa­kat şu çar­şaf çar­şaf sa­at rek­lam­la­rı, ara­ba sa­tış rek­lam­la­rı­nın ye­ri­ne bu­gü­nün ev­lat­la­rı­mı­za bil­gi, ço­cuk say­fa­la­rı, ge­nel kül­tü­rü­müz­le il­gi­li eği­ti­ci say­fa­la­ra yer ve­ril­me­si­ni ta­lep edi­yo­rum. Ga­ze­te­ni­zin üc­re­ti ko­nu­sun­da bir iti­ra­zım yok, ama yu­ka­rı­da be­lirt­ti­ğim hu­sus­la­rı gö­zar­dı et­me­me­ni­zi ri­ca edi­yo­rum. (...Adil Işık) E­Dİ­TÖR NO­TU: Tak­dir eder­si­niz ki; rek­lam ve sa­tış bir ga­ze­te­yi ayak­ta tu­tan iki önem­li un­sur... İs­te­di­ği­niz say­fa­la­rı yap­mak için ga­ze­te­mi­zin bu­na ih­ti­ya­cı var... An­cak rek­lam ol­du­ğu gün­ler say­fa sa­yı­sı­nın art­ma­sı ta­le­bi bir­kaç oku­yu­cu­muzn­dan da gel­di... Yet­ki­li­le­re ile­til­di... Da­ha iyi bir Türkiyeiçin; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT