BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ti­yat­ro­nun 2 bü­yük us­ta­sı a­nı­lı­yor

Ti­yat­ro­nun 2 bü­yük us­ta­sı a­nı­lı­yor

Be­şik­taş Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Us­ta­la­ra Say­gı” ge­ce­sin­de ti­yat­ro­mu­zun iki bü­yük us­ta­sı anı­la­cak.Be­şik­taş Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Us­ta­la­ra Say­gı” ge­ce­sin­de ti­yat­ro­mu­zun iki bü­yük us­ta­sı anı­la­cak. Ça­lış­tık­la­rı alan­la­ra dam­ga vu­ran çe­şit­li yön­le­riy­le iz­le­yi­ci ile bu­luş­tu­ğu ge­ce­le­rin 48’in­ci­si, sa­at 20.00’de Me­lih Cev­det An­day Sah­ne­si’nde ya­pı­la­cak. Su­na Pe­kuy­sal ve Er­gun Kök­nar için dü­zen­le­ne­cek olan “Us­ta­la­ra Say­gı” ge­ce­si, 2000 yı­lın­da kay­bet­ti­ği­miz Kök­nar ve bu yıl içe­ri­sin­de ara­mız­dan ay­rı­lan Pe­kuy­sal için ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Ge­ce, iki sa­nat­çı­nın ai­le al­bü­mün­den ilk de­fa gün ışı­ğı­na çı­ka­cak gö­rün­tü­ler ile baş­la­ya­cak. Et­kin­lik­te, Pe­kuy­sal ve Kök­nar’ın bir­lik­te oy­na­dık­la­rı film­ler­den gö­rün­tü­le­rin yer al­dı­ğı bir de ko­laj su­nu­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT