BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Dİ­Rİ­LİŞ’in ya­za­rı için sem­poz­yum dü­zen­le­ni­yor

‘Dİ­Rİ­LİŞ’in ya­za­rı için sem­poz­yum dü­zen­le­ni­yor

Fi­kir ve ede­bi­yat dün­ya­mı­zın kö­şe taş­la­rın­dan Se­zai Ka­ra­koç için bu­gün ‘Şa­ir ve Dü­şü­nür Se­zai Ka­ra­koç’ baş­lık­lı bir sem­poz­yum dü­zen­le­ni­yor.Fi­kir ve ede­bi­yat dün­ya­mı­zın kö­şe taş­la­rın­dan Se­zai Ka­ra­koç için bu­gün ‘Şa­ir ve Dü­şü­nür Se­zai Ka­ra­koç’ baş­lık­lı bir sem­poz­yum dü­zen­le­ni­yor. Top­ka­pı Ere­sin Otel’de sa­at 10.00’da baş­la­ya­cak sem­poz­yum­da önem­li dü­şün­ce ve sa­nat adam­la­rı Se­zai Ka­ra­koç ve ‘Di­ri­liş’ fik­ri­nin açı­lım­la­rı üze­ri­ne ko­nu­şa­cak­lar. Sem­poz­yum­da Ömer Er­dem’in ‘Se­za­i Ka­ra­koç: Aş­kın Aş­kın­lı­ğı’, Tu­ran Ka­ra­taş’ın ‘Bir En­te­lek­tü­elin Por­tre­si’, Hay­dar Er­gü­len’in ‘Se­zai Ka­ra­koç ve İkin­ci Ye­ni’, M. Fa­tih An­dı’nın ‘Ka­ra­koç ve Şe­hir’, Sa­dık Yal­sı­zu­çan­lar’ın ‘İr­fa­ni Ge­le­nek ve Se­zai Ka­ra­koç’ teb­liğ­le­ri su­nu­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT