BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 6 dil­de ba­sı­lan afiş­ler 20 ül­ke­ye gön­de­ril­di

6 dil­de ba­sı­lan afiş­ler 20 ül­ke­ye gön­de­ril­di

Kon­ya İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü, Mev­la­na’nın 735. Vus­lat Yıl Dö­nü­mü Ulus­la­ra­ra­sı An­ma Et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da 6 dil­de bas­tı­rı­lan afiş­le­ri, 20 ül­ke ile An­ka­ra’da­ki bü­yü­kel­çi­lik­le­re gön­der­di.Kon­ya İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü, Mev­la­na’nın 735. Vus­lat Yıl Dö­nü­mü Ulus­la­ra­ra­sı An­ma Et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da 6 dil­de bas­tı­rı­lan afiş­le­ri, 20 ül­ke ile An­ka­ra’da­ki bü­yü­kel­çi­lik­le­re gön­der­di. 1-17 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek et­kin­lik­le­rin yurt dı­şı ta­nı­tı­mı­na yö­ne­lik afiş bas­tır­dık­la­rı­nı ifa­de eden yet­ki­li­ler, “Türk­çe, İn­gi­liz­ce, Al­man­ca, Fran­sız­ca, Ja­pon­ca ve Fars­ça bas­tı­rı­lan afiş­ler, ABD ve Al­man­ya baş­ta ol­mak üze­re 20 ül­ke­nin baş­ken­ti­ne gön­de­ril­di” de­di. Yet­ki­li­ler, afiş­le­rin dı­şın­da çok sa­yı­da ül­ke­nin dev­let baş­kan­la­rı ve il­gi­li ba­kan­lık­la­rı­na da da­ve­ti­ye gön­de­ril­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Ge­çen yıl 25 ül­ke­nin bü­yü­kel­çi­si­nin Kon­ya’ya gel­di­ği­ne dik­ka­ti çe­ken yet­ki­li­ler, şöy­le ko­nuş­tu: “Bu yıl da ay­nı il­gi­yi bek­li­yo­ruz. Gön­de­ri­len afiş ve da­ve­ti­ye­le­rin yurt dı­şın­da oluş­tur­du­ğu si­ner­ji çok önem­li.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT