BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KA­LEM TU­TAN EL­LER O­DUN ­TU­TA­MA­DI

KA­LEM TU­TAN EL­LER O­DUN ­TU­TA­MA­DI

Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu’nun 3 bin ma­den iş­çi­si a­la­ca­ğı­nı du­yur­ma­sı­nın ar­dın­dan baş­vu­ruda bulunan ü­ni­ver­si­te me­zun­la­rı, ya­pı­lan test­ler­de kaz­ma ve bal­ta kul­la­na­ma­dı­ğı, di­rek ta­şı­ya­ma­dı­ğı i­çin; li­se ve il­ko­kul me­zun­la­rı­nın ge­ri­sin­de kal­dı.> ZON­GUL­DAK Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu’nun (TTK), Ka­ra­don, Amas­ra, Üzül­mez, Koz­lu ve Ar­mut­çuk’ta­ki ma­den­le­rin­de ça­lış­tır­mak üze­re 3 bin iş­çi ala­ca­ğı­nı du­yur­ma­sı Zon­gul­dak’ta­ki bin­ler­ce ki­şi­ye umut ol­du. Ma­den­ler­de iş­çi ola­bil­mek için il­ko­kul me­zu­nun­dan üni­ver­si­te me­zu­nu­na ka­dar 37 bin 247 ki­şi ku­ru­ma baş­vur­du. Kent­te 27 Ekim­de baş­la­yan ve 29 Ekim ile haf­ta so­nu ta­til­le­ri dı­şın­da­ki gün­ler ha­riç 11 Ka­sı­ma ka­dar sü­ren mü­la­kat­la­ra ka­tı­lan 35 bin 291 ada­yın, ku­ru­mun Be­den Gü­cü Yö­net­me­li­ği’ne uy­gun­luk­la­rı de­nen­di. Aday­la­rın, ma­den ocak­la­rı­na yat­kın­lık­la­rı uzun­luk­la­rı 2-4 met­re­yi ve ağır­lı­ğı da 35 ki­log­ra­mı aşan ma­den di­re­ği ta­şı­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra kaz­ma, kü­rek ve bal­ta­yı na­sıl kul­lan­dık­la­rı­na ba­kı­la­rak test edil­di. Üni­ver­si­te me­zun­la­rı da da­hil ol­mak üze­re avuç iç­le­ri­ne ba­kı­la­rak işe yat­kın­lık­la­rı be­lir­len­me­ye ça­lı­şı­lan aday­la­rın, boy ve ki­lo den­ge­si de göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak 60 ve üze­rin­de pu­an ve­ri­len­ler no­ter hu­zu­run­da ya­pı­la­cak ku­ra­ya ka­tıl­ma­ya hak ka­zan­dı. Mü­la­ka­ta ka­tı­lan 1033 üni­ver­si­te me­zu­nun­dan 281’i, 11 bin 649 li­se ve den­gi okul me­zu­nun­dan 6 bin 806’sı, 8 bin 466 or­ta­öğ­re­tim me­zu­nun­dan 4 bin 953’ü ve 14 bin 143 il­köğ­re­tim oku­lu me­zu­nun­dan da 8 bin 774’ü, 18-24 Ka­sım­da mü­es­se­se mü­dür­lük­le­rin­de no­ter hu­zu­run­da çe­ki­le­cek ku­ra­ya ka­tı­la­cak. İş­çi­ler­den şans­lı olan­lar 1 Ocak­ta iş ba­şı ya­pa­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT