BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 5 YILDIZLI OTEL öğrenci yurdu oldu

5 YILDIZLI OTEL öğrenci yurdu oldu

YURT-KUR; kiraladığı Ta­şu­cu’nun en lüks ote­li­ni, aylık 75 YTL’ye öğ­ren­ci­le­rin hiz­me­ti­ne su­na­cakMer­sin’in en te­miz kı­yı şe­ri­di ola­rak bi­li­nen, Kıb­rıs’ın gi­riş ka­pı­sı ko­nu­mun­da­ki Ta­şu­cu bel­de­si­nin tek beş yıl­dız­lı ote­li Mai Best Re­sort Otel ar­tık bun­dan böy­le öğ­ren­ci­ye hiz­met vere­cek. Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu (YURT-KUR) Ada­na Böl­ge Mü­dü­rü Se­la­hat­tin Do­ğan, yö­re­de öğ­ren­ci­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­na ce­vap ve­re­bil­mek ve ge­len tüm yurt ta­lep­le­ri­ni kar­şı­la­ya­bil­mek için ay­lar­ca bi­na ara­dık­la­rı­nı söy­le­di. Otel sa­hip­le­riy­le gö­rüş­me­le­ri so­nu­cun­da ay­lık 25 bin 900 YTL kar­şı­lı­ğın­da yur­du 5 yıl­lı­ğı­na ki­ra­la­dık­la­rı­nı ifa­de eden Do­ğan, “Öğ­ren­ci­le­ri­miz­den de di­ğer yurt­la­rı­mız­da ol­du­ğu gi­bi ye­mek fi­şi kar­şı­lı­ğı ay­lık 75 YTL alı­yo­ruz” de­di. De­ni­ze sı­fır ote­lin 125 oda­sı, 324 ya­ta­ğı bu­lu­nu­yor. Oda­la­rın pen­ce­re­sin­den ba­kıl­dı­ğın­da ki­şi­nin ken­di­si­ni bir ge­mi­nin gü­ver­te­sin­de his­se­de­bil­di­ği otel­de, çe­şit­li eğ­len­ce me­kan­la­rı­nın ya­nı sı­ra ba­lo ve kon­gre sa­lon­la­rı, iki­si 300, iki­si 400 ki­şi­lik 4 kon­fe­rans sa­lo­nu yer alı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT