BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk kı­zı Aylin’e ödül

Türk kı­zı Aylin’e ödül

Al­man “Bild der Fra­u” der­gi­si Türk kı­zı Ay­lin Sel­çuk’u (19) “Güç­lü ül­ke için güç­lü ka­dın” ödü­lü­ne la­yık gör­dü.Al­man “Bild der Fra­u” der­gi­si Türk kı­zı Ay­lin Sel­çuk’u (19) “Güç­lü ül­ke için güç­lü ka­dın” ödü­lü­ne la­yık gör­dü. Axel-Sprin­ger ya­yın evin­de dü­zen­le­nen ve Ai­le, Ka­dın ve Genç­lik Ba­ka­nı Ur­su­la von der Le­yen’in de ka­tıl­dı­ğı ödül tö­re­nin­de Sel­çuk’a, bu ödül ile bir­lik­te, pro­je­si için kul­lan­ma­sı ama­cıy­la 10 bin eu­ro­luk pa­ra ödü­lü de ve­ril­di. Sel­çuk, der­gi ta­ra­fın­dan bu yıl 3. de­fa ve­ri­len ödü­le bu­güne ka­dar sa­hip en genç ka­dın ol­du. Sel­çuk’a ödü­lü­nü ve­ren ta­nın­mış Al­man oyun­cu Han­ne­lo­re Els­ner, Ay­lin’in göç­men genç­le­ri­ne iyi bir ör­nek teş­kil et­ti­ği­ni söy­le­di. Sel­çuk da al­dı­ğı ödül­den do­la­yı bü­yük mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Türk­le­rin ima­jı­nı ge­le­cek­te de Al­man­ya’da dü­zelt­me ça­lış­ma­la­rı­mızı sür­dür­mek is­ti­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT