BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ri­ce gi­di­yor, Hil­lary ge­li­yor

Ri­ce gi­di­yor, Hil­lary ge­li­yor

Se­na­tör Hil­lary Clin­ton’ın, ABD Baş­ka­nı se­çi­len Ba­rack Oba­ma’nın, ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne ge­tir­me­ye dü­şün­dü­ğü isim­ler ara­sın­da yer al­dı­ğı bil­di­ril­di.Se­na­tör Hil­lary Clin­ton’ın, ABD Baş­ka­nı se­çi­len Ba­rack Oba­ma’nın, ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne ge­tir­me­ye dü­şün­dü­ğü isim­ler ara­sın­da yer al­dı­ğı bil­di­ril­di. Oba­ma ve eki­bi­nin tep­ki­si­ni çek­me­mek için isim­le­ri giz­li kal­mak şar­tıy­la ko­nu­şan Oba­ma ile ya­kın te­mas ha­lin­de­ki 2 De­mok­rat Par­ti­li yet­ki­li, Oba­ma’nın, Clin­ton’ı ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na ge­tir­mek ko­nu­su­nu cid­di şe­kil­de dü­şün­dü­ğü­nü ile­ri sür­dü. Kay­nak­lar, Oba­ma’nın en baş­tan be­ri Hil­lary Clin­ton’ı dü­şün­dü­ğü­nü an­cak, par­ti­de onun bu gö­re­ve uy­gun olup ol­ma­dı­ğı­nın tar­tı­şıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. Ay­nı kay­nak­lar son yap­tık­la­rı açık­la­ma­da ise Hil­lary Clin­ton is­mi­nin ye­ni­den güç­len­di­ği­ni be­lirt­ti. Ame­ri­ka’nın şu an­ki Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Con­do­le­ez­za Ri­ce, 28 Ocak 2005 yı­lın­dan be­ri bu gö­re­vi yü­rü­tü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT