BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hır­sız­lar ta­ri­hî ki­li­se­yi çal­dı!

Hır­sız­lar ta­ri­hî ki­li­se­yi çal­dı!

Rus­ya’da hır­sız­lar bir köy­den 200 yıl­lık ki­li­se bi­na­sı­nı çal­dı.Rus­ya’da hır­sız­lar bir köy­den 200 yıl­lık ki­li­se bi­na­sı­nı çal­dı. Rus Or­to­doks Ki­li­se­si yet­ki­li­le­ri, Ko­ma­ro­va kö­yü ya­kın­la­rın­da 1809’da in­şa edi­len ki­li­se­nin tem­muz ayın­da ek­sik­siz bir şe­kil­de tam ol­du­ğu­nu, an­cak ekim ba­şın­da hır­sız­la­rın bi­na­yı tek tek sö­küp gö­tür­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Yet­ki­li­ler, sa­pa bir yer­de bu­lu­nan ki­li­se­nin kul­la­nıl­ma­dı­ğı için du­ru­mun he­men fark edil­me­di­ği­ni kay­det­ti­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT