BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ma­car A­ir if­la­sın e­şi­ğin­de THY yol­cu re­ko­ru kı­rı­yor

Ma­car A­ir if­la­sın e­şi­ğin­de THY yol­cu re­ko­ru kı­rı­yor

Dün­ya­da ya­şa­nan kü­re­sel ma­li kri­zin İz­lan­da ile bir­lik­te en faz­la his­se­dil­di­ği ül­ke olan Ma­ca­ris­tan’ın ha­va yo­lu şir­ke­ti Ma­lev (Ma­ca­ris­tan Ha­va Yol­la­rı) if­la­sın eşi­ği­ne gel­di.Ya­kıt mas­raf­la­rı­nı bi­le bu­la­maz ha­le ge­len şir­ket borç­la­rı­nı öde­ye­mez du­ru­ma gel­di. Yol­cu sa­yı­sın­da ise bü­yük dü­şüş var. Dün­ya­da ya­şa­nan kü­re­sel ma­li kri­zin İz­lan­da ile bir­lik­te en faz­la his­se­dil­di­ği ül­ke olan Ma­ca­ris­tan’ın ha­va yo­lu şir­ke­ti Ma­lev (Ma­ca­ris­tan Ha­va Yol­la­rı) if­la­sın eşi­ği­ne gel­di. Şir­ke­tin jet ya­kı­tı için ar­tık pe­şin pa­ra kul­lan­dı­ğı, hiçbir şir­ke­tin va­de­li ya­kıt ver­me­di­ği be­lir­til­di. Bu­da­peş­te Air­port A.Ş.’ye 10 mil­yar fo­rint (50 mil­yar dolar) bor­cu olan şir­ke­tin borç­la­rı­nı öde­ye­mez du­ru­ma gel­di­ği de be­lir­ti­li­yor. Türk Ha­va Yol­la­rı ise, 2007’nin ocak-ekim dö­ne­mi­ne kı­yas­la 2008’in ay­nı dö­ne­min­de yol­cu sa­yı­sı­nın yüz­de 14.7 ar­tış­la 18.9 mil­yo­na ulaş­tı­ğı­nı bil­dir­di. Dış hat­lar­da Bu­si­ness Class ve Dış­tan Dı­şa tran­sit yol­cu­da ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 22.9 ve yüz­de 36.1 ar­tış sağ­la­yan THY, yol­cu do­lu­luk ora­nın­da 1.6 pu­an ar­tış­la 74.9’a, yük­sel­di­ği­ni de bil­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT