BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu bir fır­sat, ka­çır­ma­ya­lım!..

Bu bir fır­sat, ka­çır­ma­ya­lım!..

Sene­nin mo­da de­yi­mi “Kri­zi fır­sa­ta çe­vi­re­lim” sö­zü­nü, bir adım da­ha atıp “Fır­sat aya­ğı­mı­za gel­di, ka­çır­ma­ya­lım” şek­lin­de yo­rum­lu­yo­rum. Ne­dir be­ni böy­le ko­nuş­tu­ran? An­la­ta­yım.Sene­nin mo­da de­yi­mi “Kri­zi fır­sa­ta çe­vi­re­lim” sö­zü­nü, bir adım da­ha atıp “Fır­sat aya­ğı­mı­za gel­di, ka­çır­ma­ya­lım” şek­lin­de yo­rum­lu­yo­rum. Ne­dir be­ni böy­le ko­nuş­tu­ran? An­la­ta­yım. Dün­ya glo­bal­leş­me­yi doğ­ru yö­ne­te­me­di ve “glo­bal kriz” çık­tı. Şim­di bu kri­zin ga­zı­nı al­mak­la meş­gul bü­tün ül­ke­ler. Pe­ki, hiç mi kâr­lı çı­kan ol­ma­ya­cak? Ol­maz olur mu? Ola­cak ta­bi­i. Tür­ki­ye me­se­la. Bu kriz­den kâr­lı çık­ma­ya nam­zet ül­ke­ler­den bi­ri de Tür­ki­ye, hat­ta en baş­ta gi­de­ni. ABD sı­cak pa­ra­nın ak­tı­ğı bir kıt’a idi. Bun­dan son­ra bi­raz zor gi­der pa­ra ora­ya. Süt­ten di­li ya­nan yo­ğur­du üf­le­ye­rek yi­ye­cek çün­kü. Av­ru­pa‘nın za­ten sı­cak pa­ra­ya ih­ti­ya­cı yok. Ja­pon­ya‘da öy­le. Çin ve Hin­dis­tan es­ki ca­zi­be­si­ni kay­bet­ti. Do­la­yı­sıy­la, Tür­ki­ye‘nin sı­cak pa­ra ve ya­tı­rım­cı çek­me po­tan­si­ye­li hâ­lâ de­vam edi­yor. Re­el eko­no­mi­ye ge­lin­ce. Av­ru­pa‘nın tek­no­lo­ji ve pa­ra­sı... Do­ğu‘nun ise ucuz iş­çi­li­ği var­dı. Ha­ni? Hiç­bi­ri pa­ra et­me­di. Kriz hep­si­ni yer­le bir et­ti. Tür­ki­ye Ba­tı tü­ke­ti­ci­si­nin ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma ve Do­ğu ile re­ka­bet et­me hu­su­sun­da bir adım öne çık­tı. Avan­taj el­de et­ti ya­ni. İh­ra­ca­tın önü açıl­dı, ne­den pat­la­ma ol­ma­sın? Ay­rı­ca, Av­ru­pa‘nın sos­yal gü­ven­lik me­se­le­le­ri dağ gi­bi bü­yü­dü. İçin­den çı­kıl­maz bir ha­le gel­di. Bir emek­li­nin İn­gil­te­re, Al­man­ya ve­ya Fran­sa‘da al­dı­ğı ma­aş­la ya­şa­ma­sı ne­re­dey­se im­kân­sız­laş­tı. Bu in­san­lar İs­pan­ya ve di­ğer Ak­de­niz ül­ke­le­ri­ne gi­di­yor akın akın. Ne­den Tür­ki­ye‘ye gel­me­sin­ler? Ev sa­tı­la­bil­di­ği gi­bi on­lar için in­şa edi­len yaş­lı­lar ev­le­rin­de hiz­met de ve­ri­le­bi­lir. He­le sağ­lık. Av­ru­pa‘da bir kalp ame­li­ya­tı 25-30 bin eu­ro‘yu bul­du. Ha­ke­za es­te­tik. Türk has­ta­ne­le­ri ne­den on­la­ra da­ha ucuz fi­yat­la bu im­kân­la­rı sun­ma­sın? Hem has­ta­ne, hem he­kim avan­ta­jı var bu ül­ke­nin. Hin­dis­tan‘a gi­de­ce­ği­ne Tür­ki­ye‘ye gel­sin bu in­san­lar. Hem son­ra dün­ya­da sa­de­ce glo­bal kriz yok ki. Ener­ji ve gı­da kri­zi de var. Ha­di, ener­ji fi­yat­la­rı düş­tü di­ye­lim. Gı­da ne ola­cak? Tür­ki­ye ta­rım sek­tö­rün­de bir nu­ma­ra ola­bi­lir pe­ka­la! Ye­ter ki, ge­rek­li re­for­mu yap­sın. Bir de lo­jis­tik var. Tür­ki­ye, Av­ru­pa‘nın en bü­yük TIR fi­lo­su­na sa­hip. Bu avan­ta­jı da­ha iyi kul­lan­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak la­zım. İs­tan­bul‘da “kon­gre tu­riz­mi” ge­liş­ti ve otel­le­rin do­lu­luk ora­nı yüz­de 90’a çık­tı. Fi­yat­lar iki­ye kat­lan­dı. Bu­nun Tür­ki­ye ge­ne­li­ne ya­yıl­dı­ğı­nı dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz? Ya des­ti­nas­yon tu­riz­mi?!. Dağ­cı­lık ve kap­lı­ca. Kül­tür ve yay­la tu­riz­mi. Ha­sı­lı Tür­ki­ye‘nin çok avan­ta­jı var. Da... o avan­ta­jı ya­ka­la­mak için ge­rek­li olan mas­ter plan­la­rı kim ya­pa­cak? Dün­ya­nın der­di, “kriz­den na­sıl çı­ka­rım”sa da Tür­ki­ye‘nin­ki fark­lı. Tür­ki­ye, “Ne yap­ma­lı­yım da bu işin kay­ma­ğı­nı ye­me­li­yim”i dü­şün­me­li. Bil­mem an­la­ta­bil­dim mi?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT