BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­le­kom üze­rin­den ik­ti­da­ra sal­dır­ma­yın

Te­le­kom üze­rin­den ik­ti­da­ra sal­dır­ma­yın

Türk Te­le­kom Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ha­ri­ri ve CE­O’su Pa­ul Do­any, 2008’de 1.7 mil­yar do­lar ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı, 2009’da da bu tu­ta­rın al­tın­da kalmayacaklarını, he­def­le­ri­nin bü­yük ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di“YATIRIMA DEVAM” DEDİ Türk Te­le­kom’un yüz­de 55 his­se­si­nin ka­mu­dan dev­ra­lın­ma­sı­nın 3’ün­cü yı­lın­da ba­sın men­sup­la­rıy­la bir ara­ya ge­len Türk Te­le­kom Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mo­ham­med Ha­ri­ri, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si ve Ge­nel Mü­dü­rü Pa­ul Do­any ile Ab­dul­lah Tiv­nik­li ve di­ğer ku­rul üye­le­ri so­ru­la­rı ce­vap­lan­dır­dı. Türkiye’nin iyi bir pazar olduğunu ifade eden Hariri, yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Türk Te­le­kom Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mo­ham­med Ha­ri­ri, Tür­ki­ye’de 3 yıl­da 7 mil­yar do­lar ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı, yap­ma­ya da de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Türk Te­le­kom Yö­ne­tim Ku­ru­lu, yüz­de 55 his­se­si­nin ka­mu­dan dev­ra­lın­ma­sı­nın 3’ün­cü yıl­dö­nü­mün­de ba­sın men­sup­la­rıy­la bir ara­ya gel­di. Türk Te­le­kom Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mo­ham­med Ha­ri­ri, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si ve Ge­nel Mü­dü­rü Pa­ul Do­any ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri so­ru­la­rı ce­vap­lan­dır­dı. TT’yi ge­le­cek­te­ki ya­tı­rım­la­rın te­mi­natı ola­rak de­ğer­len­di­ren Ha­ri­ri, “Tür­ki­ye’de­ki ya­tı­rım­lar­dan mut­lu­luk du­yu­yo­ruz” de­di. Hü­kü­me­ti ya­ban­cı ya­tı­rı­mı teş­vik et­me­de ol­duk­ça ba­şa­rı­lı bul­du­ğu­nu da ifa­de eden Ha­ri­ri, ya­tı­rım fır­sat­la­rıy­la il­gi­len­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Tür­ki­ye’nin iyi bir pa­zar ol­du­ğu­nu, elin­de nak­di olan­lar için da­ha iyi ya­tı­rım fır­sat­la­rı bu­lun­du­ğu­nu kay­de­den Ha­ri­ri şun­la­rı söy­le­di: “Son üç yıl­da Tür­ki­ye’ye 7 mil­yar do­la­ra ya­kın ya­tı­rım yap­tık. Dün­ya­da­ki ge­nel pi­ya­sa du­ru­mu iti­ba­riy­le ya­kın za­man­da da­ha iyi fır­sat­la­rın çı­ka­ca­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­rim.” Do­any ise bu yıl 1.7 milyar YTL yatırım yaptıklarını ve yıl so­nu he­def­le­ri­nin de bek­le­dik­le­ri gi­bi ger­çek­le­şe­ce­ği­ni kaydetti. Bi­zim üze­ri­miz­den hü­kü­me­te sal­dır­ma­yın Türk Te­le­kom CE­O’su Do­any, mu­ha­le­fet­ten şir­ke­te ge­len eleş­ti­ri­le­ri ‘po­li­tik sal­dı­rı’ ola­rak de­ğer­len­dir­di ve “Biz po­li­ti­ka­cı de­ği­liz. Hü­kü­me­te ya­pı­la­cak sal­dı­rı bi­zim üze­ri­miz­den ya­pıl­ma­sın. Bu etik dı­şı­dır” de­di. Son dö­nem­de özel­lik­le mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin yap­tı­ğı eleş­ti­ri­le­ri sert bi­çim­de ce­vap­lan­dı­ran ve eleş­ti­ri­le­rin si­ya­si sebeplerden kay­nak­lan­dı­ğı­nı id­di­a eden Pa­ul Do­any, “Po­li­ti­ka­cı ol­sam bu po­li­tik saç­ma­lı­ğa cevap ve­rir­dim. Bu şir­ke­tin yüz­de 15’i hal­ka açık, yüz­de 55’i ya­ban­cı­ya ait. Sal­dı­ran her­ke­s yap­tı­ğı­nı iyi dü­şün­me­li. Te­şek­kür edil­me­si­ni bek­le­mi­yo­rum ama adil ol­ma­yan sal­dı­rı­la­rı eleş­ti­ri­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Do­any, “Bu şir­ket­te ça­lı­şan­la­ra ha­ka­ret et­me­sin­ler. Ce­vap hak­kı­mı­za say­gı gös­te­rin. Bü­tün mev­zu­ata uy­gun ha­re­ket edi­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.
Kapat
KAPAT