BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DHL’den ‘1 sa­a­t’e 4 mil­yon e­u­ro ya­tı­rım

DHL’den ‘1 sa­a­t’e 4 mil­yon e­u­ro ya­tı­rım

Lo­jis­tik fir­ma­sı DHL Exp­ress, 4 mil­yon e­u­ro­luk ya­tı­rım­la o­pe­ras­yon bi­na­sı aç­tı. He­def, Tür­ki­ye’ye ge­len gön­de­ri­le­rin 1 sa­at da­ha er­ken u­laş­ma­sı...> Mus­ta­fa Se­zer İS­TAN­BUL Tür­ki­ye’de 1981 yı­lın­dan be­ri fa­ali­yet­te bu­lu­nan Al­man DHL Ex­press kriz or­ta­mın­da da ya­tı­rım­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. DHL Ex­press, ta­şı­ma­cı­lık­ta hız ve ve­rim­li­lik sağ­la­ya­cak 4 mil­yon eruo­luk ya­tı­rım­la Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’nda ku­ru­lan ye­ni ope­ras­yon bi­na­sın­da hiz­me­ti baş­lat­tı. Ga­te­way’in açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan De­utc­he Post World Net dün­ya Ce­o’su Frank Ap­pel Tür­ki­ye’ye ge­len ilk ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar­dan bi­ri­si ol­duk­la­rı­nı ak­ta­ra­rak “Tür­ki­ye’de açık ara pa­zar li­der­li­ği­mi­zi ko­ru­mak için ya­tı­rım­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Tür­ki­ye hız­lı de­ği­şim gös­te­ri­yor ve bü­yü­me­si­ni sür­dü­rü­yor. Bu bü­yü­me­nin de­vam ede­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz” de­di. DHL Ex­press Or­ta Do­ğu, Ku­zey Af­ri­ka ve Tür­ki­ye Böl­ge Di­rek­tö­rü Mic­hel Aka­vi de sü­rek­li iş ha­cim­le­ri­ni bü­yüt­tük­le­ri­ni an­la­ta­rak “Artık yurt dı­şın­dan Tür­ki­ye’ye ya­pı­lan gön­de­ri­le­ri müş­te­ri­ler 1 sa­at da­ha er­ken ala­bi­le­cek ve pos­ta­la­rı­nı da­ha geç tes­lim ede­bi­le­cek” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT