BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­vuk­lar dep­rem st­re­sin­de ­yu­mur­ta ü­re­ti­mi ge­ri­le­di

Ta­vuk­lar dep­rem st­re­sin­de ­yu­mur­ta ü­re­ti­mi ge­ri­le­di

Yu­mur­ta ü­re­tim mer­ke­zi Kay­se­ri’de­ki dep­rem ve art­çı sar­sın­tı­lar, ba­zı çift­lik­ler­de yüz­de 5, ba­zı­la­rın­da yüz­de 10’a va­ran ve­rim kay­bı­na se­bep ol­duKay­se­ri’de ön­ce­ki gün mey­da­na ge­len 4.9 şid­de­tin­de­ki dep­re­min, Tür­ki­ye’nin önem­li yu­mur­ta üre­tim mer­kez­le­rin­den Kay­se­ri’de yu­mur­ta üre­ti­mi­ni olum­suz et­ki­le­di­ği, ba­zı çift­lik­ler­de yüz­de 5, ba­zı çift­lik­ler­de ise yüz­de 10 ora­nı­nda üre­tim azal­ma­sı ol­du­ğu bil­di­ril­di. Kay­se­ri Ta­vuk­çu­luk ve Yu­mur­ta Üre­ti­ci­le­ri A.Ş. (KAY­TAŞ) Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Be­hiç Salt, dep­re­m ve artçı sarsıntıların yu­mur­ta üre­ti­mi­ni olum­suz etkilendiğini belirtirken, Er­ci­yes Üni­ver­si­te­si Ve­te­ri­ner Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Tay­fur Bek­yü­rek de stre­se gi­ren her hay­van­da ve­rim kay­bı­nın ola­bi­le­ce­ği­ni söyledi. Bek­yü­rek, “Hay­van­lar, do­ğal afet­le­ri his­set­tik­le­rin­de, mev­cut or­tam­la­rı de­ğiş­ti­ril­di­ğin­de stre­se gi­rer­ler. Dep­re­mi his­se­den ta­vuk, stre­se gi­rer­se yu­mur­ta ve­ri­mi aza­lır. Ta­vuk çift­li­ği­nin önün­de bir araç kor­na­sı­nı çal­sa, içer­de­ki ta­vuk stre­se gi­rer. Bu se­bep­le ta­vuk çift­lik­le­ri­nin önün­de klak­son ça­lın­ma­ma­sı için uya­rı ya­zı­la­rı var­dır” di­ye ko­nuş­tu. Kay­se­ri’de çift­lik­ler­de bes­le­nen 2 mil­yon 500 bin ta­vuk­tan gün­lük or­ta­la­ma 2 mil­yon adet yu­mur­ta el­de edi­li­yor.
Kapat
KAPAT