BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­ban­cı 9 ay­da 1 mil­yar YTL kâr et­ti

Sa­ban­cı 9 ay­da 1 mil­yar YTL kâr et­ti

Ha­cı Ömer Sa­ban­cı Hol­ding A.Ş, 2008’in 9 ay­lık dö­ne­min­de bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 18 ar­tış­la 1 mil­yar 9 mil­yon YTL net kâr el­de et­ti.Ha­cı Ömer Sa­ban­cı Hol­ding A.Ş, 2008’in 9 ay­lık dö­ne­min­de bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 18 ar­tış­la 1 mil­yar 9 mil­yon YTL net kâr el­de et­ti. Sa­ban­cı Hol­ding’den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, Hol­din­gin, 30 Ey­lül 2008 ta­ri­hi iti­ba­riy­le so­na eren 9 ay­lık dö­ne­me ait kon­so­li­de ma­li tab­lo­la­rın­da, sa­tış­la­rı­nın 14 mil­yar 785 mil­yon YTL, fa­ali­yet kâ­rı­nın ise 1 mil­yar 942 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti­ği kay­de­dil­di. Açık­la­ma­da, Sa­ban­cı Hol­ding’in top­lam var­lık­la­rı­nın 30 Ey­lül 2008’de 31 Ara­lık 2007 ta­ri­hi­ne gö­re yı­lın 9 ayın­da yüz­de 20 ar­tış­la 95 mil­yar 655 mil­yon YTL, öz kay­nak­la­rı­nın ise 17 mil­yar 218 mil­yon YTL’ye ulaş­tı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT